top of page

Opiskelijakunta HUMAKOn kannanotto Humakin uudistamiseen

20.12.2012


Opiskelijakunta HUMAKO on seurannut Humanistisen ammattikorkeakoulun rakenteellista muutosta kohti uutta HUMAKia. Mielestämme muutama asia ansaitsee erityishuomiota.


Muutoksesta tiedottaminen


Rakenteellisen uudistamisen johdosta joidenkin opiskelijoiden opiskelukampus voi muuttua kesken opiskelujen useaan kertaan. Esimerkiksi nykyisellä suunnitelmalla Helsingin kampuksen vuonna 2012 aloittanut opiskelija viettää ensimmäisen vuotensa Valkealla talolla, toisen opiskeluvuoden Kauniaisissa ja kaksi viimeistä vuotta taas Valkealla talolla. Vasta viime viikkoina on myös opiskelijoille saatu tarkkaa tietoa muutoksesta ja sen aikatauluista.


HUMAKO toivoo aktiivista ja avointa tiedottamista muutoksesta niin henkilöstölle kuin opiskelijoillekin. Avoimella ja ajantasaisella tiedottamisella voidaan ehkäistä huhuja ja negatiivisen ilmapiirin syntymistä. HUMAKO toivoo myös, että opiskelijakunnan hallituksen jäseniä pyydetään mukaan useisiin muutosseminaareihin. Näin hallitus pysyy tietoisena tilanteesta ja pystyy tarvittaessa nopeisiin toimenpiteisiin opiskelijoiden edun takaamiseksi.


Opetuksen laadun säilyminen


Uuden HUMAKin rakentamiseen liittyy myös henkilöstörakenteen uudistaminen. Uudistuksen aikana on kiinnitettävä erityisesti huomioita opetuksen laadun säilymiseen. Tällä hetkellä rekrytoidaan työntekijät uuteen Humakiin, mikä voi heijastua henkilökunnan kautta myös opiskelijoihin. Työnhaku uuteen rakenteeseen ja opetuksen suunnittelu samanaikaisesti on rankkaa kenelle tahansa. Miten henkilöstöä autetaan jaksamaan? HUMAKO kokee, että myös henkilökuntaa tulee tiedottaa muutoksesta ja tukea uudistumisen aikana. Tällä tavoin varmistetaan, ettei opetuksen taso syystä tai toisesta putoa.


Lakkautettavien kampusten tilanne on myös haastava. Miten varmistetaan laadukas ja ajanmukainen koulutus opiskelijamäärien ja työntekijäresurssien vähentyessä? Lakkautettavat kampukset eivät saa jäädä sivurooliin uuden rakenteen rinnalla, vaan niihin on panostettava, jotta kaikki niillä opiskelevat saavat tutkintonsa valmiiksi ajoissa ja samalla osaamistasolla muiden opiskelijoiden kanssa.


Lukuvuoden rakenteen muuttaminen


HUMAKOn mielestä opiskelijan kannalta ei ole merkitystä sillä, onko lukuvuodessa jaksoja kaksi, kolme vai kuusi, vaan sillä, miten opetus järjestetään lukuvuoden aikana. Tämänhetkisessä järjestelmässä suurimmat ongelmat ovat kolmannen jakson jakautuminen sekä syys- että kevätlukukaudelle, sekä keinotekoinen kymmenes tukikuukausi.


Mikäli HUMAKissa päätetään siirtyä pidempien jaksojen käyttöön, on tässä huomioitava myös opiskelijan etu. Miten aikaisin opintojaksojen aikataulut tulevat opiskelijoiden tietoon? Montako opintojaksoa järjestetään yhden jakson aikana? Miten useampien opintoj

aksojen aikataulut toimivat keskenään? Nämä ovat ehdottoman tärkeitä kysymyksiä, joihin on saatava vastaus ennen päätöksien tekemistä.


Kahden eri lukukauden puolelle jakautuvan kolmannen jakson suurin ongelma on se, että kyseisen jakson aikana järjestettävät opintojaksot vaativat opiskelijaa läsnä olevaksi molemmille lukukausille. Mikäli opiskelija joutuu esimerkiksi ase- tai siviilipalveluksen vuoksi olemaan kevätlukukauden poissaolevana, ei hän mahdollisesti voi opiskella kolmannen jakson aikana mitään. Sama ongelma on tammikuussa aloittavilla opiskelijoilla. HUMAKO toivoo, että nämä ongelmat huomioidaan tulevien lukuvuosien aikatauluissa, eikä kahdelle eri lukukaudelle meneviä opintojaksoja enää järjestetä.


HUMAKOn mielestä HUMAKissa ei ole perustetta sille, että lukuvuodessa on kymmenen tukikuukautta. Kesäkuun aikana ei järjestetä kontaktiopetusta käytännössä ollenkaan, ja lisäksi valtaosa opetushenkilökunnasta jää vapaajaksolle jo kesäkuun alkupuolella. Kevätlukukauden päättymispäivä on kuitenkin sijoitettu vasta kesäkuun puolenvälin jälkeen,

jolloin KELAn kriteerit opintotuelle täyttyvät. Mikä tähän on perustelu? Kymmenes tukikuukausi tarkoittaa opiskelijalle toki helpotusta kesäkuun toimeentuloon, mutta se tarkoittaa myös matalampia tulorajoja sekä korkeampaa opintopistevaatimusta. HUMAKOn mielestä kesätukikuukausia tulee olla kolme, ja HUMAKin on tarjottava riittävästi kesäopintoja niiden ajaksi.


Helsingissä 20.12.2012


Janne Mäyrä Emma Koskimaa

Hallituksen puheenjohtaja 2012 Hallituksen puheenjohtaja 2013

Opiskelijakunta HUMAKO Opiskelijakunta HUMAKO


Lisätietoja: Janne Mäyrä, janne.mayra@humak.edu

bottom of page