top of page

Tietosuoja

Henkilötietojen käyttö

HUMAKOn toimintaan kuuluu henkilötietojen käsittelyä osana jäsenyyden ylläpitoa, HUMAKOn aktiivitoimintaa ja tuotemyyntiä. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi jäsenyys- ja asiakassuhteen hoitamiseen sekä kehittämiseen, työ- ja luottamustoimisuhteen vaatimiin toimenpiteisiin, jäsendemokratian toteuttamiseen, tutoroinnin, jaostotoiminnan tai luottamustoiminnan opinnollistamiseen, yhteydenpitoon ja tiedottamiseen sekä tapahtumien järjestämiseen. HUMAKO kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.
 

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään. HUMAKO voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten www-analytiikan avulla. Asiakkuuteen liittyvät CRM-tiedot tulevat opiskelijakuntien yhteisestä verkkokaupasta.

 

Kerättyjä tietoja luovutetaan oleelliselle tahoille tarvittavissa määrin. Tahon oleellisuus riippuu tilanteesta. Jotta jäsen voi saada käyttöönsä jäsentunnisteen, hänen tietojaan luovutetaan jäsentunnisteen tarjoajalle. Jotta opiskelija voi ostaa jäsenhintaisia tuotteita, hänen tietojaan luovutetaan verkkokaupalle. Jotta aktiivi tai luottamustoimija voi saada toiminnasta ansaitsemansa opintopisteet kirjatuksi opintorekisteriin, hänen tietojaan luovutetaan korkeakoululle. Jotta hallinnon opiskelijaedustaja saa kokouskutsut ja voi hoitaa tehtäväänsä, hänen tietonsa luovutetaan taholle, johon hänet on valittu opiskelijaedustajaksi. Jotta opiskelija voi käyttää Zone-liikuntapalveluita, hänen tietojaan luovutetaan Zonelle. Jotta opiskelijakunnan työntekijä tai luottamustoimija voi saada palkkansa/palkkionsa, hänen tietojaan luovutetaan palkanlaskijalle. Ja niin edelleen. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön nojalla.


Tietojen tarkastuspyyntö

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu.  Tarkastuspyynnön voi suorittaa vain kirjallisesti ja sen tulee olla omakätisesti allekirjoitettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pyydetään lähettämään osoitteeseen HUMAKO, Toiminnanjohtaja, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat toimittaa tarkastuspyynnön sähköisesti lähettämällä sähköpostia korkeakoulun myöntämästä henkilökohtaisesta sähköpostiosoitteesta osoitteeseen tietosuoja (a) humako.net. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite, sähköpostiosoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta.

Mikäli pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, voidaan periä kohtuullinen maksu tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Tämän maksun suuruus on 25 euroa.


Pyynnöt tietojen oikaisemiseksi ja poistettavaksi

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto. Korjausvaatimukset tulee toimittaa osoitteeseen HUMAKO, Toiminnanjohtaja, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat toimittaa tarkastuspyynnön sähköisesti lähettämällä sähköpostia korkeakoulun myöntämästä henkilökohtaisesta sähköpostiosoitteesta osoitteeseen tietosuoja (a) humako.net.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus ottaa yhteyttä opiskelijakunnan tietosuojavastaavaan Suvi Torikkaan osoitteella tietosuoja (a) humako.net


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla olevasta jäsenyyteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin tietosuojaselosteesta.​

HUMAKOn tietosuojaselosteet

Jäsen- ja aktiivirekisteri

PDF aukeaa uuteen ikkunaan

Member and Student Active Registry

PDF opens in new window

Aktiivitoimijahaku
PDF aukeaa uuteen ikkunaan

Tapahtumat

PDF aukeaa uuteen ikkunaan

Tuotemyynti

PDF aukeaa uuteen ikkunaan

Palautelomakkeet

PDF aukeaa uuteen ikkunaan

Kulukorvauslomakkeet

PDF aukeaa uuteen ikkunaan

Tietosuojapoikkeaman ilmiantolomake (avautuu uuteen ikkunaan)

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan tietoturvaloukkauksista on ilmoitettava 72 tunnin kuluessa niiden havaitsemisesta. Tämä lomake on osa opiskelijakunnan tietosuojasta huolehtimisen prosessia. Tietosuojapoikkeamailmoituksen voi täyttää kuka vain, joka epäilee poikkeamaa tietosuojassa.

Tietosuojakartta_web.png
bottom of page