Hallitus

IMG_1612 (1).JPG

Yleinen hallitustoiminta


Tältä sivulta saat tietoa siitä, minkälaista hallituksen toiminta on. Hallitus vastaa HUMAKOssa käytännön toiminnasta. Hallituksessa toimintaa tehdään edustajiston hyväksymään vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon perustuen. Edustajisto päättää  suuret suuntalinjat, joita hallitus omalla toiminnallaan toteuttaa. Suuntalinjoihin voi tutustua tarkemmin materiaalipankissa, josta löytyy HUMAKOn poliittinen ohjelma, strategia ja esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnitelma.

 
1.jpg

Hallituksen jäsenet jakautuvat tiimeihin, joilla on omat vastuutehtävänsä. Toimintaa kuitenkin tehdään yhdessä ja toiminnasta vastataan kollektiivisesti. HUMAKOn koko hallitus on yhdessä koolla säännöllisesti Helsingissä pidettävillä suunnittelupäivillä ja opiskelijakuntien yhteisen verkoston tapaamisissa noin 5-10 kertaa vuoden aikana. Hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua HUMAKOn kattojärjestöjen ja yhteistyöverkostojen tapahtumiin ja koulutuksiin HUMAKOn edustajina. 

 

Lisäksi hallituksella on säännöllisesti verkkoyhteydellä pidettäviä palavereja, joissa valmistaudutaan päätöksentekoon ja perehdytään tarkemmin kokouksissa päätettäviin asioihin. HUMAKOssa hallitus pitää varsinaisia kokouksia livenä suunnittelupäivien yhteydessä ja muuten verkkoyhteyden välityksellä.

 

HUMAKOssa hallitustoiminta työllistää yleensä hallituksen jäseniä keskimäärin 15-20h/viikossa. Puheenjohtajilta toiminta vie aikaa usein enemmän,  20-30h/viikossa. Työmäärä hallituksessa on vähäisempää juhannuksesta elokuun alkuun. Hallituksen jäsenet voivat opinnollistaa hallitustoimintaa omiin opintoihinsa. Vuoden aikana hallituksen jäsenet opinollistavat usein 25-40 opintopistettä HUMAKOn toiminnasta omiin opintoihinsa. Opintopisteiden määrä riippuu hallituksen jäsenen tehtävänkuvasta ja työtuntimäärästä. Hallituksen jäsenen tehtävänkuva muodostuu omasta vastuutiimistä, vuosittaisista kehitysprojekteista, päätöksentekoon liittyvistä tehtävistä ja muista pienemmistä hallitustoimintaan liittyvistä tehtävistä. HUMAKOssa tehdään hallituksen jäsenten kanssa henkilökohtainen suunnitelma opintojen edistämiseen. Opinnollistamisesta lisätietoja antaa toiminnanjohtaja.

Hallituksen tiimit

HUMAKOn hallitus on jakautunut tällä hetkellä kolmeen tiimiin. Tiimejä ovat edunvalvontatiimi, paikallistoimintatiimi sekä jäsenpalvelutiimi. Tiimit kokoontuvat verkkopalavereihin keskimäärin joka toinen viikko. Hallituksen jäsenen on mahdollista hallituksen päätöksellä toimia useammassa tiimissä.

 
2.jpg

Edunvalvontatiimi

Edunvalvontatiimin vetäjänä toimii hallituksen varapuhenjohtaja. 

 

Edunvalvontatiimillä on vastuullaan

 • vaikuttaminen korkeakoulussa

 • opiskelijoiden etujen ajaminen

 • yhdenvertaisuus

Edunvalvontatiimin käytännön tehtäviä ovat

 • palautteiden kerääminen ja niiden pohjalta vaikuttaminen

 • häirintäyhdyshenkilötoiminta

 • Humakin työryhmien opiskelijaedustajien koordinointi

 • vaikuttaminen HUMAKOn kattojärjestön Suomen opiskelijakuntien liiton SAMOK ry:hyn.

 

Edunvalvontatiimin toiminta perustuu strategiaan, viestintästrategiaan ja HUMAKOn poliittiseen ohjelmaan.

 

Paikallistoimintatiimi

Paikallistoimintatiimin vetäjänä toimii HUMAKOn asiantuntija.

 

Paikallistoimintatiimin vastuulla on

 • HUMAKOn paikallisen tutor- ja jaostotoiminnan suunnittelu,

 • tutor- ja jaostotoiminnan kehittäminen ja koordiointi

 

Paikallistoimintatiimi järjestää vuoden aikana useita

 • koulutuksia paikallistoimijoille

 • käsittelee heidän kanssaan ajankohtaisia asioita verkkopalavereissa

 • pitää vastaaviin yhteyttä esimerkiksi puhelimitse.

 

Paikallistoiminnan tavoitteet pohjautuvat HUMAKOn strategiaan ja viestintästrategiaan sekä Humakin kanssa vuosittain laadittavaan tutoroinnin toimintasuunnitelmaan.

 

Jäsenpalvelutiimi

Jäsenpalvelutiimiä  johtaa HUMAKOn toiminnanjohtaja.

 

Jäsenpalvelutiimin vastuulla on

 • jäsenyyteen

 • jäsenhankintaan

 • jäsenpalveluihin

 • verkkokauppaan

 • tuotevalikoimaan liittyvä kehittäminen

 

Jäsenpalvelutiimissä ovat mukana molemmat työntekijät ja hallituksen jäseniä. Myös tapahtumista (esim. HUMAKO-kiertue) vastaava hallituksen jäsen kuuluu jäsenpalvelutiimiin.  Jäsenpalvelutiimin tavoitteet pohjautuvat HUMAKOn strategiaan ja viestintästrategiaan.

Viestintä

Viestintää HUMAKOssa tekevät kaikki omaan vastuualueeseensa liittyen.

HUMAKOn viestintä alustoja ovat

 • Facebook

 • nettisivut

 • Youtube

 • Peppi intra

 • Instagram

 

Viestinnän koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa Viestintä-työryhmä, joka kokoontuu kuukausittain. Viestintä-työryhmä järjestää myös koulutuksia viestinnästä paikallistoimijoille.

Projektit

HUMAKOssa toteutetaan vuosittain erilaisia projekteja toimintasuunnitelmaan perustuen. Projekteille nimitetään aina vastuuhenkilö, työryhmä ja määritellään ohjaava tiimi. Projekteihin voivat osallistua myös muut kuin hallituksen jäsenet. Viime vuosina toteutettuja projekteja ovat mm

 • HUMAKO-kiertue

 • vuosijuhlat

 • aktiivipäivän järjestäminen

 • yhdenvertaisuuden kehittäminen

 

Johtaminen ja johtajana toimiminen HUMAKOssa

HUMAKOssa johtaminen perustuu valmentamiseen. HUMAKOssa toimijoita tuetaan omalla tavalla tekemiseen ja virheisiin suhtaudutaan mahdollisuutena oppia. Toimijoita tuetaan omien työskentelytaitojen kasvattamisessa (todo-listat, aikatauluttaminen, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely). Johtajana HUMAKOssa toimivat tiiminvetäjät ja hallituksen puheenjohtaja. 

 

HUMAKOssa tiiminvetäjinä toimivat työntekijät ja hallituksen varapuheenjohtaja. Tiiminvetäjät vastaavat oman tiiminsä toiminnan johtamisesta ja oman tiimin jäsenten ohjaamisesta. Tiiminvetäjät tukevat oman tiimin jäsenten osaamisen kehittymistä ja seuraavat tiimin jäsenten jaksamista. HUMAKOn käynnissä olevaa toimintaa ohjataan viikkopalavereissa, jotka pidetään verkkoyhteydellä noin joka toinen viikko. Viikkopalaverit on erityisesti suunnattu tiimien vetäjille.

 

HUMAKOn toimintaa kokonaisuudessaan johtaa johtotiimi, jossa toimii hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja ja HUMAKOn toiminnanjohtaja. Johtotiimi kokoontuu viikoittain.

 

Johtotiimin vastuulla on

 • sidosryhmäyhteistyö

 • hallituksen kokoontumisten valmistelu

 • hallinnon ylläpito ja kehittäminen

 • yleinen talouden seuranta.

 

Johtotiimissä toimivan varapuheenjohtajan tehtävänä on vastata edunvalvonnasta ja vaikuttamistoiminnasta. Puheenjohtajan tehtäviin taas kuuluu opiskelijakunnan toiminnan kehittäminen, päätöksenteosta huolehtiminen ja opiskelijakunnan toiminnan seuranta. 

 

HUMAKOssa myös johtamiseen suhtaudutaan mahdollisuutena oppia ja kehittyä. Puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi voi myös hakea ilman aiempaa kokemusta johtamisesta tai opiskelijakunnasta toimimista. Oppiminen mahdollistaa toiminnan opinnollistaminen.

 
 

Hallitukseen hakeminen

 

HUMAKOn hallitukseen haetaan opiskelijoita aina syksyisin. Seuraava haku käynnistyy syksyllä 2021.

Haemme ihmisiä toteuttamaan opiskelijakunnan toimintaa vuodelle 2022. Kun haet hallitukseen, mieti haluatko toimia puheenjohtajana, varapuheenjohtaja vai hallituksen jäsenenä. Lisäksi voit jo hakuvaiheessa miettiä, minkä tiimin toiminta sinua kiinnostaa eniten.

 

Hallitukseen haetaan laittamalla hakemus puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai hallituksen jäsenen tehtäviin. Hakemuksessa kerrot itsestäsi, motivaatiostasi hallitustoimintaan ja siitä miksi juuri sinut pitäisi valita. Hallitukseen hakeminen tapahtuu:

 • toimittamalla avoin hakemus sekä ansioluettelo sähköpostitse (rekrytointi (a) humako.net) otsikolla HALLITUSHAKU

Hakemuksessa voit tuoda esille myöskin kiinnostusta eri tiimien toimintaa kohtaan. Etukäteiskokemusta vastaavista tehtävistä ei tarvitse olla, vaan saat perehdytyksen tehtäviisi hallituksessa. Hallitushaun päätyttyä valinnat tehdään edustajiston järjestäytymiskokouksessa marraskuun puolivälissä. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Suosittelemme kaikkia hakijoita osallistumaan opinnollistamisen suunnitteluhetkiin, jossa voidaan selvittää hakijan tai hakemisesta kiinnostuneen opinnollistamismahdollisuudet ja käydä tarkemmin läpi hallitustoiminnan sovittamista omaan arkeen. 

Hallitus päättää keskenään hallitustoimijoiden vastuualueista ja tiimeistä valinnan jälkeen. Omista vastuualueista huolimatta hallitus on vastuussa kaikesta toiminnasta kuitenkin yhdessä.

Hallitushaku: syksyllä 2021

Uusi hallitus nimitetään edustajiston järjestäytymiskokouksessa marraskuussa 2021

Hallituksen perehdytys

Hallituksen perehdytys alkaa heti hallituksen valinnan jälkeen.

 

Perehdytykseen kuuluu

 • yhteinen mökkireissu 

 • tiimikohtaisia verkkoperehdytyksiä sekä yhdessä muiden opiskelijakuntien kanssa järjestettävä perehdytys.

 • itsenäisen materiaalin läpikäyntiä joulu-tammikuussa.

 

Itsenäinen materiaaleihin tutustuminen ohjeistetaan erikseen eikä materiaaleja tarvitse opetella ulkoa! Työskentely hallituksessa käynnistyy kunnolla tammikuun alussa. Vuoden 2022 päivämäärät päätetään järjestäytymisen yhteydessä. HUMAKOon tullaan kuitenkin oppimaan, joten asioiden toteuttamisessa ovat työntekijät hallituksen apuna koko vuoden.

Kysy lisää hallitustoiminnasta ja -hausta

Hallituksen puheenjohtajalta Anette Pottoselta (anette.pottonen (a) humako.net, 045 122 5030)