Hallitus | HUMAKO

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO


Ilkantie 4 | 00400 Helsinki

+358 44 257 8884

Palvelupisteet | Yhteystiedot

Hallitus

Yleinen hallitustoiminta


Tältä sivulta saat tietoa siitä, minkälaista hallituksen toiminta on. Hallitus vastaa HUMAKOssa käytännön toiminnasta. Hallituksessa toimintaa tehdään edustajiston hyväksymään vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon perustuen. Edustajisto päättää siis ne suuret suuntalinjat, joita hallitus omalla toiminnallaan toteuttaa. Suuntalinjoihin voi tutustua tarkemmin materiaalipankissa, josta löytyy HUMAKOn poliittinen ohjelma, strategia ja esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnitelma.

 

Hallituksen jäsenet jakautuvat tiimeihin, joilla on omat vastuutehtävänsä. Toimintaa kuitenkin tehdään yhdessä ja toiminnasta vastataan kollektiivisesti. HUMAKOn koko hallitus on yhdessä koolla säännöllisesti Helsingissä pidettävillä suunnittelupäivillä, tiimipäivillä ja opiskelijakuntien yhteisen verkoston tapaamisissa noin 6-10 kertaa vuoden aikana. Hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua HUMAKOn kattojärjestöjen ja yhteistyöverkostojen tapahtumiin ja koulutuksiin HUMAKOn edustajina. 

 

Lisäksi hallituksella on säännöllisesti verkkoyhteydellä pidettäviä palavereja, joissa valmistaudutaan päätöksentekoon ja perehdytään tarkemmin kokouksissa päätettäviin asioihin. HUMAKOssa hallitus pitää varsinaisia kokouksia livenä suunnittelupäivien yhteydessä ja muuten verkkoyhteyden välityksellä.

 

HUMAKOssa hallitustoiminta työllistää yleensä hallituksen jäseniä keskimäärin 15-20h/viikossa. Puheenjohtajia mahdollisesti enemmän. Työmäärä on vähäisempää juhannuksesta elokuun alkuun. Hallituksen jäsenet usein opinnollistavat hallitustoimintaa omiin opintoihinsa. Vuoden aikana hallituksen jäsenet opinollistavat usein 25-40 opintopistettä HUMAKOn toiminnasta omiin opintoihinsa. Opintopisteiden määrä riippuu hallituksen jäsenen tehtävänkuvasta ja työtuntimäärästä. HUMAKOssa tehdään hallituksen jäsenten kanssa henkilökohtainen suunnitelma opintojen edistämiseen. Opinnollistamisesta lisätietoja antaa toiminnanjohtaja. 

 

 

Hallituksen tiimit

HUMAKOn hallitus on jakautunut tällä hetkellä neljään tiimiin. Tiimejä ovat edunvalvontatiimi, paikallistoimintatiimi, toimisto sekä johtotiimi. Tiimit kokoontuvat verkkopalavereihin noin joka toinen viikko sekä muutaman kerran lukukaudessa tiimin sisäiseen tehopäivään. Hallituksen jäsenen on mahdollista hallituksen päätöksellä toimia useammassa tiimissä.

 

Edunvalvontatiimi

Edunvalvontatiimin vetäjänä toimii hallituksen varapuhenjohtaja.  Edunvalvontatiimillä on vastuullaan vaikuttaminen korkeakoulussa, opiskelijoiden etujen ajaminen, sekä yhdenvertaisuus. Edunvalvontatiimin käytännön tehtäviä ovat mm. palautteiden kerääminen ja niiden pohjalta vaikuttaminen, häirintäyhdyshenkilötoiminta, Humakin työryhmien opiskelijaedustajien koordinointi, sekä vaikuttaminen HUMAKOn kattojärjestön Suomen opiskelijakuntien liitton SAMOK ry:hyn. Edunvalvontatiimin toiminta perustuu strategiaan, viestintästrategiaan ja HUMAKOn poliittiseen ohjelmaan.

 

Paikallistoimintatiimi

Paikallistoimintatiimin vetäjänä toimii HUMAKOn asiantuntija. Paikallistoimintatiimin vastuulla on HUMAKOn paikallisen tutor- ja jaostotoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja koordiointi. Paikallistoimintatiimi järjestää vuoden aikana useita koulutuksia paikallistoimijoille, käsittele heidän kanssaan ajankohtaisia asioita verkkopalavereissa ja pitää vastaaviin yhteyttä esimerkiksi puhelimitse. Paikallistoiminnan tavoitteet pohjautuvat HUMAKOn strategiaan ja viestintästrategiaan sekä Humakin kanssa vuosittain laadittavaan tutoroinnin toimintasuunnitelmaan.

 

Toimisto /Jäsenpalvelutiimi

Toimiston porukkaa johtaa HUMAKOn toiminnanjohtaja. Toimisto huolehtii jäsenpalveluista, verkkokaupasta ja esimerkiksi tuotevalikoiman kehittämistä. Toimiston porukkaan kuuluu molemmat työntekijät ja usein hallituksen jäsenet, jotka asuvat pääkaupunkiseudulla. Lisäksi tiimiin kuuluu tapahtumista vastaava hallituksen jäsen. Jäsenpalvelutiimin tavoitteet pohjautuvat HUMAKOn strategiaan ja viestintästrategiaan.

 

Johtotiimi

Johtotiimissä toimii hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja ja HUMAKOn toiminnanjohtaja. Johtotiimi kokoontuu viikoittain. Johtotiimin vastuulla on sidosryhmäyhteistyö, hallituksen kokoontumisten valmistelu, hallinnon ylläpito ja kehittäminen sekä yleinen talouden seuranta. Johtotiimissä toimivan varapuheenjohtajan tehtävänä on vastata edunvalvonnasta ja vaikuttamistoiminnasta. Puheenjohtajan tehtäviin taas kuuluu opiskelijakunnan toiminnan kehittäminen, päätöksenteosta huolehtiminen ja opiskelijakunnan toiminnan seuranta. 

Viestintä

Viestintää HUMAKOssa tekevät kaikki omaan vastuualueeseensa liittyen. HUMAKOn viestintä alustoja ovat Facebook, nettisivut, Youtube, Peppi intra ja Instagram. Sosiaalisessa mediassa toimimista koordinoidaan some-työryhmässä, joka kokoontuu verkossa muutaman kerran lukukaudessa. Some-työryhmään on kutsuttu mukaan myös paikallistoimijoiden edustajat.

Projektit

HUMAKOssa toteutetaan vuosittain erilaisia projekteja toimintasuunnitelmaan perustuen. Projekteille nimitetään aina vastuuhenkilö, työryhmä ja määritellään ohjaava tiimi. Projekteihin voivat osallistua myös muut kuin hallituksen jäsenet. Viime vuosina toteutettuja projekteja ovat mm. HUMAKO-kiertue, vuosijuhlat, aktiivipäivän järjestäminen ja palveluiden kehittäminen. 

Tiiminvetäjät

HUMAKOssa tiiminvetäjinä toimivat työntekijät ja hallituksen varapuheenjohtaja. Tiiminvetäjät vastaavat oman tiiminsä toiminnan johtamisesta ja oman tiimin jäsenten ohjaamisesta. Tiiminvetäjät tukevat oman tiimin jäsenten osaamisen kehittymistä ja seuraavat tiimin jäsenten jaksamista. HUMAKOn käynnissä olevaa toimintaa ohjataan viikkopalavereissa, jotka pidetään verkkoyhteydellä noin joka toinen viikko. Viikkopalaverit on erityisesti suunnattu tiimien vetäjille.

 
 

Hallitukseen hakeminen

 

HUMAKOn hallitukseen haetaan opiskelijoita aina syksyisin. Seuraava haku käynnistyy syksyllä 2020.

Haemme ihmisiä toteuttamaan opiskelijakunnan toimintaa vuodelle 2021. Kun haet hallitukseen, voit jo hakuvaiheessa jo miettiä, minkä tiimin toiminta sinua kiinnostaa eniten. Hallitukseen haetaan laittamalla hakemus, jossa kerrot itsestäsi, motivaatiostasi hallitustoimintaan ja siitä miksi juuri sinut pitäisi valita. Voit tässä hakemuksessa tuoda jo esille myöskin kiinnostusta eri tiimien toimintaa kohtaan. Etukäteiskokemusta vastaavista tehtävistä ei tarvitse olla, vaan saat perehdytyksen tehtäviisi hallituksessa.

 

Hallitushaun päätyttyä valinnat tehdään edustajiston järjestäytymiskokouksessa marraskuun puolivälissä. Hallitukseen valitaan puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa sekä vähintään kolmea (3) ja enintään seitsemää (7) jäsentä. Hallitukseen hakeminen tapahtuu toimittamalla avoin hakemus sekä ansioluettelo sähköpostitse HUMAKOn toiminnanjohtajalle (rekrytointi (a) humako.net) otsikolla HALLITUSHAKU. Hakemus ja ansioluettelo toimitetaan edustajiston 2021 jäsenille etukäteen tutustuttavaksi. Suosittelemme kaikkia hakijoita osallistumaan opinnollistamisen suunnitteluhetkiin, jossa voidaan selvittää hakijan tai hakemisesta kiinnostuneen opinnollistamismahdollisuudet ja käydä tarkemmin läpi hallitustoiminnan sovittamista omaan arkeen. 
Hallitus päättää keskenään hallitustoimijoiden vastuualueista ja tiimeistä valinnan jälkeen. Omista vastuualueista huolimatta hallitus on vastuussa kaikesta toiminnasta kuitenkin yhdessä.

 

Haku alkaa syksyllä 2020 
Ehdokkaiden haastattelut ja valinnat edustajiston järjestäytymiskokouksessa syksyllä.

Opinnollistamisen suunnitteluhetket toiminnanjohtajan kanssa avoimella Moodle yhteydellä, tiedotetaan myöhemmin.

Kysy hallitustoiminnasta - me vastaamme -webinaari​ tiedotetaan myöhemmin syksyllä.

 

Hallituksen perehdytys

Hallituksen perehdytys alkaa heti hallituksen valinnan jälkeen. Perehdytykseen kuuluu yhteinen mökkireissu  Espoossa, tiimikohtaisia verkkoperehdytyksiä sekä yhdessä muiden opiskelijakuntien kanssa järjestettävä perehdytys. Perehtymiseen kuuluu lisäksi itsenäistä materiaalin läpikäyntiä joulu-tammikuussa. Itsenäinen materiaaleihin tutustuminen ohjeistetaan erikseen eikä materiaaleja tarvitse opetella ulkoa! Työskentely hallituksessa käynnistyy kunnolla tammikuun alussa. Vuoden 2021 päivämäärät päätetään järjestäytymisen yhteydessä. HUMAKOon tullaan kuitenkin oppimaan, joten asioiden toteuttamisessa ovat työntekijät hallituksen apuna koko vuoden. 

Kysy lisää hallitushausta

Hallituksen puheenjohtajalta Ilmari Kalliukselta (ilmari.kallius (a) humako.net, 045 122 5030)

Toiminnanjohtajalta Marianna Rantaselta (marianna.rantanen (a) humako.net,  044 257 8884)