Hallitus

IMG_1612 (1).JPG

Yleinen hallitustoiminta


Tältä sivulta saat tietoa siitä, minkälaista hallituksen toiminta on. Hallitus vastaa HUMAKOssa käytännön toiminnasta. Hallituksessa toimintaa tehdään edustajiston hyväksymään vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon perustuen. Edustajisto päättää  suuret suuntalinjat, joita hallitus omalla toiminnallaan toteuttaa. Suuntalinjoihin voi tutustua tarkemmin materiaalipankissa, josta löytyy HUMAKOn poliittinen ohjelma, strategia ja esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnitelma.

 
1.jpg

Hallituksen jäsenet jakautuvat tiimeihin, joilla on omat vastuutehtävänsä. Toimintaa kuitenkin tehdään yhdessä ja toiminnasta vastataan kollektiivisesti. HUMAKOn hallitus työskentelee pääsääntöisesti verkkoyhteyksin. Työskentely pitää sisällää myös yhteisiä Helsingissä pidettäviä suunnittelupäiviä 4-6 kertaa vuodessa. Lisäksi hallituksella on säännöllisesti verkkoyhteydellä pidettäviä palavereja, joissa valmistaudutaan päätöksentekoon ja perehdytään tarkemmin kokouksissa päätettäviin asioihin. HUMAKOssa hallitus pitää varsinaisia kokouksia pääsääntöisesti verkkoyhteydellä 1-2 kertaa kuukaudessa.

 

Hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua HUMAKOn kattojärjestöjen ja yhteistyöverkostojen tapahtumiin ja koulutuksiin HUMAKOn edustajina. 

 

HUMAKOssa hallitustoiminta työllistää yleensä hallituksen jäseniä keskimäärin 15-20 h/viikossa. Puheenjohtajilta toiminta vie aikaa usein enemmän,  20-30 h/viikossa. Työmäärä hallituksessa on vähäisempää juhannuksesta elokuun alkuun. Hallituksen jäsenet voivat opinnollistaa hallitustoimintaa omiin opintoihinsa. Vuoden aikana hallituksen jäsenet opinollistavat usein 25-40 opintopistettä HUMAKOn toiminnasta omiin opintoihinsa. Opintopisteiden määrä riippuu hallituksen jäsenen tehtävänkuvasta ja työtuntimäärästä. Hallituksen jäsenen tehtävänkuva muodostuu omasta vastuutiimistä, vuosittaisista kehitysprojekteista, päätöksentekoon liittyvistä tehtävistä ja muista pienemmistä hallitustoimintaan liittyvistä tehtävistä. HUMAKOssa tehdään hallituksen jäsenten kanssa henkilökohtainen suunnitelma opintojen edistämiseen. Opinnollistamisesta lisätietoja antaa toiminnanjohtaja.

Hallituksen tiimit

HUMAKOn hallitus on jakautunut tällä hetkellä kolmeen tiimiin. Tiimejä ovat edunvalvontatiimi, paikallistoimintatiimi sekä jäsenpalvelutiimi. Tiimit kokoontuvat verkkopalavereihin keskimäärin joka toinen viikko. Hallituksen jäsenen on mahdollista hallituksen päätöksellä toimia useammassa tiimissä.

 
2.jpg

Edunvalvontatiimi

Edunvalvontatiimillä on vastuullaan vaikuttaminen korkeakoulussa, opiskelijoiden etujen ajaminen ja niistä tiedottaminen, sekä yhdenvertaisuus. Edunvalvontatiimin vetäjänä toimii hallituksen varapuheenjohtaja.

 

Edunvalvontatiimin käytännön tehtäviä ovat mm.

 • palautteiden kerääminen ja niiden pohjalta vaikuttaminen,

 • häirintäyhdyshenkilötoiminta,

 • Humakin työryhmien opiskelijaedustajien koordinointi,

 • sekä vaikuttaminen HUMAKOn kattojärjestön Suomen opiskelijakuntien liiton SAMOK ry:hyn.

Edunvalvontatiimi toimii myös yhteistyössä muiden opiskelijakuntien kanssa paikallisesti ja kansallisesti. Edunvalvontatiimin toiminta perustuu strategiaan ja HUMAKOn poliittiseen ohjelmaan.

 

Paikallistoimintatiimi

Paikallistoimintatiimin vastuulla on HUMAKOn paikallisen tutor- ja jaostotoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja koordinointi. Paikallistoimintatiimin vetäjänä toimii HUMAKOn asiantuntija.

 

Paikallistoimintatiimi

 • järjestää vuoden aikana useita koulutuksia paikallistoimijoille,

 • käsittelee heidän kanssaan ajankohtaisia asioita verkkopalavereissa

 • ja pitää vastaaviin yhteyttä.

 

Paikallistoiminta on tavoitteellista kehittämistoimintaa, jonka tavoitteet pohjautuvat HUMAKOn strategiaan sekä Humakin kanssa vuosittain laadittavaan tutoroinnin toimintasuunnitelmaan.

 

Jäsenpalvelutiimi

Jäsenpalvelutiimin vastuulla on jäsenyyteen, jäsenhankintaan, jäsenyyteen liittyviin palveluihin, verkkokauppaan ja tuotevalikoimaan liittyvä kehittäminen. Jäsenpalvelutiimiä  johtaa HUMAKOn toiminnanjohtaja. Jäsenpalvelutiimissä ovat mukana molemmat työntekijät ja hallituksen jäseniä. Myös tapahtumista (esim. HUMAKO-kiertue) vastaava hallituksen jäsen kuuluu jäsenpalvelutiimiin.  Jäsenpalvelutiimin tavoitteet pohjautuvat HUMAKOn strategiaan ja vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan.

Viestintä

Viestintää HUMAKOssa tekevät kaikki omaan vastuualueeseensa liittyen.

HUMAKOn viestintä alustoja ovat

 • Hoodle

 • Microsoft Teams

 • Instagram

 • Facebook

 • Discord

 • nettisivut

 • Youtube

 • Slack

 

HUMAKOn viestintää koordinoidaan viestintätyöryhmässä, joka kokoontuu verkossa muutaman kerran kuukaudessa. ​

Projektit

HUMAKOssa toteutetaan vuosittain erilaisia projekteja toimintasuunnitelmaan perustuen. Projekteille nimitetään aina vastuuhenkilö, työryhmä ja määritellään ohjaava tiimi. Projekteihin voivat osallistua myös muut kuin hallituksen jäsenet.

Viime vuosina toteutettuja projekteja ovat mm.

 • HUMAKO-kiertue,

 • vuosijuhlat,

 • aktiivipäivän järjestäminen,

 • verkkoyhteisöllisyyden kehittäminen ja

 • yhdenvertaisuuden kehittäminen

 

Johtaminen ja johtajana toimiminen HUMAKOssa

HUMAKOssa johtaminen perustuu valmentamiseen. HUMAKOssa toimijoita tuetaan omalla tavalla tekemiseen ja virheisiin suhtaudutaan mahdollisuutena oppia. Toimijoita tuetaan omien työskentelytaitojen kasvattamisessa (todo-listat, aikatauluttaminen, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely). Johtajana HUMAKOssa toimivat tiiminvetäjät ja hallituksen puheenjohtaja. 

 

HUMAKOssa tiiminvetäjinä toimivat työntekijät ja hallituksen varapuheenjohtaja. Tiiminvetäjät vastaavat oman tiiminsä toiminnan johtamisesta ja oman tiimin jäsenten ohjaamisesta. Tiiminvetäjät tukevat oman tiimin jäsenten osaamisen kehittymistä ja seuraavat tiimin jäsenten jaksamista. HUMAKOn käynnissä olevaa toimintaa ohjataan viikkopalavereissa, jotka pidetään verkkoyhteydellä noin joka toinen viikko. Viikkopalaverit on erityisesti suunnattu tiimien vetäjille.

 

HUMAKOn toimintaa kokonaisuudessaan johtaa johtotiimi, jossa toimii hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja ja HUMAKOn toiminnanjohtaja. Johtotiimi kokoontuu viikoittain.

 

Johtotiimin vastuulla on

 • sidosryhmäyhteistyö

 • hallituksen kokoontumisten valmistelu

 • hallinnon ylläpito ja kehittäminen

 • yleinen talouden seuranta.

 

Johtotiimissä toimivan varapuheenjohtajan tehtävänä on vastata edunvalvonnasta ja vaikuttamistoiminnasta. Puheenjohtajan tehtäviin taas kuuluu opiskelijakunnan toiminnan kehittäminen, päätöksenteosta huolehtiminen ja opiskelijakunnan toiminnan seuranta. 

 

HUMAKOssa myös johtamiseen suhtaudutaan mahdollisuutena oppia ja kehittyä. Puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi voi myös hakea ilman aiempaa kokemusta johtamisesta tai opiskelijakunnasta toimimista. Oppiminen mahdollistaa toiminnan opinnollistaminen.

 
 

Hallitukseen hakeminen

 

HUMAKOn hallitukseen haetaan toimijoita aina syksyisin. Seuraava haku käynnistyy 4.10.2021.

Haemme ihmisiä toteuttamaan opiskelijakunnan toimintaa vuodelle 2022. Kun haet hallitukseen, mieti haluatko toimia puheenjohtajana, varapuheenjohtaja vai hallituksen jäsenenä. Lisäksi voit jo hakuvaiheessa miettiä, minkä tiimin toiminta sinua kiinnostaa eniten.

 

Hallitukseen haetaan laittamalla hakemus puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai hallituksen jäsenen tehtäviin. Hakemuksessa kerrot itsestäsi, motivaatiostasi hallitustoimintaan ja siitä miksi juuri sinut pitäisi valita. Hakemuksessa voit tuoda esille myöskin kiinnostusta eri tiimien toimintaa kohtaan. Etukäteiskokemusta vastaavista tehtävistä ei tarvitse olla, vaan saat perehdytyksen tehtäviisi hallituksessa.

 

Hallitushaun päätyttyä valinnat tehdään edustajiston järjestäytymiskokouksessa 23.11.2021. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Suosittelemme kaikkia hakijoita osallistumaan opinnollistamisen suunnitteluhetkiin, jossa voidaan selvittää hakijan tai hakemisesta kiinnostuneen opinnollistamismahdollisuudet ja käydä tarkemmin läpi hallitustoiminnan sovittamista omaan arkeen. Hallitus päättää keskenään hallitustoimijoiden vastuualueista ja tiimeistä valinnan jälkeen. Omista vastuualueista huolimatta hallitus on vastuussa kaikesta toiminnasta kuitenkin yhdessä. Opinnollistamisista suositellaan varattavan keskusteluaika toiminnanjohtajan kanssa. Keskusteluun on hyvä varata 45 min. Ajan voit varata laittamalla sähköpostia toiminnanjohtajalle suvi.torikka (a) humako.net.

Opinnollistamis keskustelujen ajat:

ke 20.10. klo 9-13
ti 26.10. klo 12-15 
ke 3.11. klo 10-14

Hallitukseen hakeminen tapahtuu toimittamalla avoin hakemus sekä ansioluettelo sähköpostitse anette.pottonen (a) humako.net otsikolla HALLITUSHAKU

Hakuaika: 4.10.-16.11.2021

Uusi hallitus nimitetään edustajiston järjestäytymiskokouksessa 22.-23.11.2021, jossa kaikki hakijat haastatellaan.

Hallituksen perehdytys

Hallituksen perehdytys alkaa heti hallituksen valinnan jälkeen. 

 

Perehdytykseen kuuluu

 • yhteinen mökkireissu 1.-3.12.2021

 • tiimikohtaisia verkkoperehdytyksiä sekä yhdessä muiden opiskelijakuntien kanssa järjestettävä perehdytys.

  • hallituksen yhteiset perehdytykset: pe 10.12. klo 14-16:30, to 16.12. klo 10-12​

  • puheenjohtajiston perehdytykset: to 25.11. klo 14-16, ma 29.11. klo 15-17

  • jäsenpalvelutiimin perehdytykset: ti 7.12 klo 14-17, ma 13.12. klo 14-16:30

  • paikallistoimintatiimin perehdytykset: ti 7.12. klo 10-11:30, to 9.12. klo 15:30-18:30

  • edunvalvontatiimin perehdytykset: ke 15.12. klo 17-19, pe 17.12. klo 16-18, ti 21.12. klo 17-19

  • opiskelijakuntien yhteinen perehdytys päivä ti 18.1. klo 10-16

 • itsenäisen materiaalin läpikäyntiä joulu-tammikuussa.

Perehdytys aikatauluun saattaa tulla muutoksia. Muutokset päivitetään tälle sivulle.

 

Itsenäinen materiaaleihin tutustuminen ohjeistetaan erikseen eikä materiaaleja tarvitse opetella ulkoa! Työskentely hallituksessa käynnistyy kunnolla tammikuun alussa. Vuoden 2022 päivämäärät päätetään järjestäytymisen yhteydessä. HUMAKOon tullaan kuitenkin oppimaan, joten asioiden toteuttamisessa ovat työntekijät hallituksen apuna koko vuoden.

Kysy lisää hallitustoiminnasta ja -hausta

Hallituksen puheenjohtajalta Anette Pottonen (anette.pottonen (a) humako.net, 045 122 5030)

Toiminnanjotajalta Suvi Torikka (suvi.torikka (a) humako.net, 044 257 8884)