Hae työryhmäedustajaksi | HUMAKO

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO


Ilkantie 4 | 00400 Helsinki

+358 44 257 8884

Palvelupisteet | Yhteystiedot

Työryhmäedustajaksi

Hae mukaan työryhmäedustajaksi!

Tule edistämään opiskelijahyvinvointia


Humakin työryhmät ja lautakunnat pitävät huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista, tekevät koulutusohjelmien kehittämistyötä. Lähes jokaisesta työryhmästä löytyy opiskelijajäsen, joka on valvomassa opiskelijoiden oikeuksien toteutumista Humakissa. Työryhmäedustajat ovat tärkein ja suorin väylä viestin viemiseen opiskelijoilta suoraan Humakin päättäviin elimiin. Työryhmät kokoontuvat vaihtelevasti vuosittaisista kokouksista kuukausittaisiin palavereihin. Työryhmissä keskustellaan, kehitetään, ideoidaan ja päätetään siitä mihin Humakin kampusten, sekä koulutusalojen suuntaviivat piirretään. HUMAKO on työryhmäedustajan tukena läpi toimikauden.

Työryhmäedustajat valitaan HUMAKOn hallituksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä marraskuussa. Tutkintolautakunnan jäsenet valitaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa marraskuussa ja Humanistisen ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijaedustaja valitaan HUMAKOn edustajiston kevätkokouksessa. Opiskelijaedustajat valitaan aina yhdelle vuodelle.

Tämän vuoden työryhmäedustajat voit tarkistaa Toimijat-sivulta.

 

Työryhmissä työskentely


Työryhmissä on Humakin henkilökunnan jäsenistä koostuvan ryhmän lisäksi 1-2 opiskelijaedustajaa. HUMAKO ohjeistaa kaikki työryhmien opiskelijaedustajat työryhmissä toimimiseen. Työryhmäedustajat kokoontuvat palavereissa, joissa käsitellään työryhmissä käytyjä asioita ja keskustellaan tulevien kokousten aiheista. Työryhmäedustajien tulee ennen kokouksia tutustua kokousmateriaaliin ja kokouksien jälkeen laatia pieni muistio, joka toimitetaan muille työryhmätoimijoille tiedoksi käsitellyistä asioista. Työryhmätyöskentelystä ei tule opiskelijoille kuluja.
 

Työryhmien esittely


Tutkintolautakunta


Lakisääteinen tutkintolautakunta on opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten. Lautakunta kokoontuu tarvittaessa.

 

Alueelliset opiskelijahyvinvointiryhmät

Käsittelevät aluetasolla opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämiseen liittyviä kysymyksiä sekä reagoivat ja toimivat nopeasti käytännön toimenpiteitä vaativissa tilanteissa. Tiedottavat ja toimeenpanevat koko ammattikorkeakoulua koskevan opiskeluhyvinvointiryhmän määrittämät tehtävät kampusalueilla. Hakevat ratkaisuja erilaisiin opiskelua vaikeuttaviin ongelmatilanteisiin. Turvaavat tarvittaessa erityisjärjestelyillä opiskelijan opintojen etenemisen. Ryhmät

toimivat alueellisesti kampuksilla ja sieltä esille tulleet asiat käydään vielä erikseen läpi koko Humak tason opiskelijahyvinvointiryhmässä. Ryhmät kokoontuvat neljä kertaa lukuvuodessa.

Vahvuusalaryhmät

 

Vahvuusalaryhmät ovat ryhmiä, joissa käsitellään kunkin vahvuusalan koulutukseen liittyviä keskeisimpiä strategisia, pedagogisia, sekä TKI-toimintaan liittyviä asioita. Vahvuusalaryhmät kokoustavat noin kerran kuukaudessa ja ryhmässä on opiskelijajäsenen lisäksi kyseisen vahvuusalan opettajia ja yliopettajia jokaiselta kampukselta. Vahvuusalaryhmiä on kolme; kulttuurituotannon, tulkkikoulutuksen ja yhteisöpedagogikoulutuksen vahvuusalaryhmät.

Analytiikkaryhmä

Oppimisanalytiikkaa kehitetään tällä hetkellä kaikissa Suomen korkeakouluissa. Oppimisanalytiikalla tarkoitetaan sellaisen datan mittaamista ja analysointia, mitä opiskelijat tuottavat oppimistapahtumissa ja minkä avulla oppilaitokset voivat kehittää opetusta, opetusmateriaaleja, ohjausta jne. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että on mahdollista hyödyntää BB Open LMS (moodlerooms) :ään kertyvää dataa opiskelijoiden toiminnasta.

 

Mitä paremmin pystytään rakentamaan digitaalisiin järjestelmiin automatisoituja toimintoja ja opiskelijan ohjattua oppimisen polkua, sitä parempaa tietoa on mahdollista saada ja voidaan analysoida mm. sitä paljonko opiskelijat käyttävät aikaa verkko-oppimisympäristössä, milloin opiskelu tapahtuu, millaisia materiaaleja opiskelijat hyödyntävät, kuinka aktiivisia opiskelijat ovat jne. Tarkoituksena on myös tunnistaa mm. niitä opiskelijoita, joilla on opiskelussaan enemmän haasteita ja jotka ovat potentiaalisia keskeyttäjiä.

 

Analytiikkaryhmässä pääset testaamaan oppimisanalytiikka sovelluksen toimintoja yhdessä tiimin kanssa ja tulkitsemaan saatua tietoa sekä pohtimaan mikä tieto on tärkeää, esim. mitä tietoa opiskelija itse tarvitsee opiskelunsa tueksi. Analytiikkaryhmä koostuu Humakin henkilökunnasta sekä opiskelijaedustajasta. Ryhmä työllistää opiskelijaedustajaa kerran kuukaudessa.

 

Hakeminen ja valinnat


Työryhmään haetaan täyttämällä hakulomake verkossa. Hakemuksessa on hyvä kuvailla omaa motivaatiota ja kiinnostusta toimintaan sekä ilmoittaa missä työryhmissä haluaisit opiskelijoita edustaa.
 

Miksi juuri minä olisin sopiva työryhmäedustaja?

Opiskelijaedustajana Humakin työryhmissä pääsee vaikuttamaan oman alueen, tai koulutusalaansa liittyviin asioihin. Työryhmät ovatkin helppoja paikkoja tuoda opiskelijoiden ääntä kuuluviin ja olla mukana valmistelemassa opiskelijoita koskevia asioita. Hakiessasi voitkin olla esimerkiksi juuri oman kampuksesi opiskelijahyvinvointiryhmässä kertomassa siitä, miten asiat olisivat kampuksen opiskelijoille parhaita, tai keskustelemassa vahvuusalasi opettajien kanssa siitä, miten asiat olisivat opiskelijoiden kannalta parasta toteuttaa.

Hakuaikataulu

Haku käynnistyy taas syksyllä 2020, ole silloin kuulolla!


Lisätietoa toiminnasta?


Parhaiten lisätietoa toiminnasta saat ottamalla yhteyttä hallituksen edunvalvontatiimiin. Tiimin jäsenten yhteystiedot löydät täältä.