Yhteisöä ja tukea ympärille

Opiskelijakunta HUMAKO järjesti syyskuun aikana kaikille Humakin päivätoteutuksissa aloittaneille opiskelijoille HUMAKO-kiertueen joka kampuksella. HUMAKO-kiertueen tarkoituksena on tuoda opiskelijoille tutuksi, mikä on opiskelijakunta ja mitä me opiskelijakunnassa teemme. Lisäksi kiertuepäivien tarkoituksena on vahvistaa uusien opiskelijoiden ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä.

Kiertuepäivän aikana opiskelijat pääsivät kiertämään pienryhmissä erilaisia tehtävärasteja. Tänä vuonna yhden rastin teemana oli “mitä toivomme opinnoiltamme”. Jokaisen pienryhmän tehtävänä oli laatia lyhyt video siitä, mitä juuri he toivovat korkeakouluopinnoiltaan. Näiden videoiden avulla HUMAKOn hallitus on koostanut tämän tekstin tuomaan esiin, millaisia toiveita opiskelijoilla on opintoihin liittyen. Lisäksi vastauksia hyödynnetään HUMAKOn vaikuttamistyössä myös ensi vuoden aikana.


Opiskelijoiden vastaukset olivat todella monipuolisia. Olemme koonneet vastauksista neljä teemaa, jotka nousivat esiin jokaisella kampuksella ja melkein kaikilla ryhmillä. Nämä teemat ovat opiskeluvalmiudet, mielenterveys, yhteisöllisyys ja opiskelijakulttuuri.


Opiskeluvalmiudet on kaiken lähtökohtana

Kiertueella opiskelijat toivat esiin huolen siitä, kuinka pääsee opinnoissa alkuun. Moni opiskelija kokee opintojen aloituksen nopeatempoisena ja haastavana. Heidän tulee sisäistää valtava määrä tietoa lyhyessä ajassa. Tämä aiheuttaa monille tunteen, että pystynkö tähän. Meidän tulee tunnistaa, millaisia elämäntilanteita uusilla opiskelijoilla on; toiset tulevat ensimmäistä kertaa korkeakouluun, toiset muuttavat uudelle paikkakunnalle ja toiset totuttelevat, kuinka yhdistää perhe ja koulunkäynti. On tärkeää, että uudelle opiskelijalle annetaan tilaa olla hiukan pihalla asioista. Kaikkea ei tarvitse osata ja tietää kerralla, vaan tukea ja neuvontaa saa myös myöhemmin.

Nostoja konkreettisista toiveista:

  • Digialustojen käyttöönottoon selkeyttä sekä tukea ja koulutusta (Hoodle, Teams, Zoom, Peppi, jne.)

  • Kieliopintojen tukiopetuksen mahdollistaminen

  • Vierailuja tulevaisuuden työpaikoille

  • Mahdollisuuksia luoda verkostoja, jotka hyödyttävät jatkossa työelämässä

  • Monipuolisia ja joustavia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat myös itsenäisen työskentelyn

  • Selkeää ja monipuolista arviointia omasta osaamisesta, joka auttaa kehittymään ammattilaiseksi

Opiskelijoiden hyvinvointi on kaikkien meidän asia

Opiskelijoiden hyvinvointi ja mielenterveys on ollut paljon esillä vajaan kahden vuoden aikana. Koronapandemia on ajanut meidät kaikki uuden eteen. HUMAKO on saanut pitkin pandemia-aikaa opiskelijoilta palautetta heidän jaksamisen haasteista. SAMOK ja opiskelijakunnat yhdessä toteuttivat keväällä 2021 opiskelijoille kyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista. Kyselyyn vastanneista 16,8% koki jaksamisensa ja mielenterveytensä heikentyneen erittäin paljon ja 43,2% jonkin verran. Linkistä pääset lukemaan lisää kyselyn tuloksista. Lisäksi 13.11.2021 julkaistusta KOTT-tutkimuksesta selviää, että joka kolmas korkeakouluopiskelija oli psyykkisesti kuormittunut eli kärsi ahdistus- ja/tai masennusoireista. Lisäksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevista naisista jopa 40 prosenttia kertoi psyykkisestä kuormittuneisuudesta. Linkistä pääset lukemaan lisää KOTT-tutkimuksen yhteenvedosta.


Uudet opiskelijat toivat esiin toiveen, että Humakissa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Erityisesti he toivoivat panostusta opiskelijoiden tukipalveluihin. Tärkeänä koettiin, että tukipalvelut ovat helposti saavutettavissa ja niistä tiedetään. Moni koki ongelmana, etteivät tiedä mistä lähteä apua hakemaan.


Nostoja konkreettisista toiveista:

  • Opintopsykologin riittävät yksilö- ja ryhmäohjausresurssit

  • Opinto-ohjaajien toiminnan tunnetuksi tekeminen

  • Opintojaksojen työmäärän tasoittaminen ja kurssien palautusten porrastaminen

  • Hyvinvointi-keskustelukulttuurin luominen