top of page

Kannanotto: Humanistinen ammattikorkeakoulu, ettehän unohda opiskelijayhteisön tärkeyttä!

The statement can be found in English down below.


Kannanotto: Humanistinen ammattikorkeakoulu, ettehän unohda opiskelijayhteisön tärkeyttä!


Viime syksystä alkaen suurin osa Humakin opiskelijoista opiskelee monimuoto- ja verkkototeutuksissa. Enää vain viittomakielen tulkit ja seikkailukasvatuksen yhteisöpedagogit ovat päivätoteutuksessa. Mielestämme on erittäin hienoa, että Humak pystyy tarjoamaan opintoja joustavasti ja erilaisilla toteutuksilla, mutta samaan aikaan olemme huolissamme opiskelijoiden kiinnittymisestä korkeakouluyhteisöömme sekä sen vaikutuksista opiskelijakunnan toimintaan.


“Opiskelijat kaipaavat muiden opiskelijoiden kohtaamista kasvokkain. Olemme huolissamme, että jatkuvasti lisääntyvä verkko-opetus vieraannuttaa Humakin opiskelijoita korkeakoulu- ja opiskelijayhteisöstä. Sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin että opiskelijakunnan toiminnan kannalta on välttämätöntä, että Humak mahdollistaa yhteisöllisyyden aidosti kampuksilla ja opiskelijaryhmissä”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Elina Liekkinen. 


“Kun päivittäiset kohtaamiset kanssaopiskelijoiden ja lehtoreiden kanssa jäävät minimiin, ei opiskelijoille muodostu tarvittavaa arjen turvaverkkoa. Tämä puolestaan johtaa siihen, että opinnoissa on helppo jäädä jälkeen ja kynnys suorittaa tutkinto loppuun kasvaa jatkuvasti. Myös verkko-opiskelijoiden asema korkeakoulussamme huolettaa ja toivoisimme, että yhteisöllisyyden edistäminen verkkoryhmissä ei jäisi yksittäisten opiskelijoiden harteille”, jatkaa hallituksen varapuheenjohtaja Aleksi Nerola. 


Sen sijaan, että opiskelijat näkisivät kampuksella käymisen raskaana tai turhana, voisi Humak omalla aktiivisella panoksellaan tehdä kampuksilla käymisestä mielekkäämpää. Mielestämme on väärin, että korkeakoulu vähentää tiloja kampuksilta sen sijaan, että se pyrkii tarjoamaan kaikille opiskelijoille mahdollisuuden kampuksella läsnäoloon ja kannustaa siihen. Kampuksilla ja toimipisteissä pitäisi olla opiskelijoiden sekä opiskelijakunnan käyttöön suunnattuja tiloja, joihin voisi saapua myös lähipäivien ulkopuolella. Myös kampustilojen varaamisen tulisi olla mahdollisimman helppoa, jotta opiskelijoita voitaisiin kannustaa esimerkiksi ryhmätyöskentelyyn omalla kampuksellaan. 


Opiskelijakunta HUMAKO vaatii, että Humanistinen ammattikorkeakoulu edesauttaa yhteisöllisyyden muodostumista sekä kampuksilla että verkkoryhmissä. Tiedostamme, että verkko- ja monimuoto-opinnot ovat yksi korkeakoulumme kulmakivistä ja sen myötä opiskelijoita asuu myös sellaisilla paikkakunnilla, missä kampustiloja ei ole. Monet opiskelijat ovat tyytyväisiä verkko- ja monimuotototeutusten joustavuuteen, mutta merkittävä osa opiskelijoista kaipaa aktiivisempaa yhteisöä ja sen luomaa turvaverkkoa.


Kaikki tutkintoalamme ovat ihmislähtöisiä ja verrattain harvinaisia eikä opintojen verkkopainotteisuus houkuttele potentiaalisia hakijoita Humakiin vaan säännöllistä lähiopetusta kaipaavat hakijat ohjautuvat toisiin korkeakouluihin. Jos Humak tahtoo riittävästi hakijoita myös tulevaisuudessa, tulee riittävään sekä laadukkaaseen lähiopetukseen panostaa. Myös aktiivinen ja näkyvä opiskelijakuntatoiminta on osa korkeakoulun imagoa ja omalta osaltaan edesauttaa opiskelijoiden hakeutumista Humakiin. Elina Liekkinen Aleksi Nerola

Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja

________________________________________________________________________


Statement: Humak University of Applied Sciences, do not forget the importance of the student community!


Since last autumn the majority of Humak's students have been studying in multiform and online teaching. Only sign language interpreters and adventure education community educators are in day-time teaching anymore. We think it's great that Humak can offer studies flexibly and in various formats, but at the same time, we are concerned about students' engagement with our university community and its impact on the activities of our student union.


"Students crave face-to-face encounters with other students. We are concerned that the constantly increasing online teaching is alienating Humak's students from the university and student community. For both student well-being and the functioning of the student union, it is essential for Humak to genuinely enable community building on both campuses and in student groups," says the chairperson of the board Elina Liekkinen.


"When daily encounters with fellow students and lecturers are minimized, students do not form the necessary safety net in their everyday lives. This, in turn, leads to falling behind in studies and a constantly increasing barrier to completing a degree. We are also concerned about the position of online students in our university, and we hope that promoting community in online groups does not fall solely on individual students," continues the vice chairperson Aleksi Nerola.


Instead of seeing visiting the campus as burdensome or unnecessary, Humak could make it more meaningful with its own active contribution. We believe it is wrong for the university to reduce campus facilities instead of striving to provide all students with the opportunity for campus presence and encouraging it. There should be facilities on campuses and premises specifically for students and the student union, which could also be accessed outside of lectures. Booking campus facilities should also be made as easy as possible to encourage students, for example, to do group work on their own campus.


The Student Union HUMAKO demands that the Humank University of Applied Sciences promotes the formation of community both on campuses and in online groups. We are aware that online and multiform studies are cornerstones of our university and as a result, students also reside in locations where there are no campus facilities. Many students are satisfied with the flexibility of online and multiform studiws, but a significant portion of students crave a more active community and the safety net it provides.


All of our degree programs are human-centered and relatively rare and the emphasis on online studies might not attract potential applicants to Humak. Applicants who seek regular face-to-face teaching are instead directed to other universities. If Humak wants sufficient applicants in the future, it must invest in sufficient and quality face-to-face teaching. Active and visible student union activities are also part of the university's image and contribute to students choosing Humak.


Elina Liekkinen Aleksi Nerola

Chairperson of the Board Vice Chairperson of the Board

Comments


bottom of page