top of page

Kannanotto: HUMAKO vaatii Humakia ryhdistäytymään tulkkikoulutuksen järjestäjänä

4.5.2016


Humanistisen ammattikorkeakoulun tulkkiopiskelijat ovat nostaneet esiin useita epäkohtia, jotka hidastavat tutkinnossa etenemistä sekä vaikeuttavat tutkinnon loppuun saattamista. Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO vaatii, että näihin epäkohtiin puututaan välittömästi.


Tulkkiopiskelijoita ohjeistetaan puutteellisesti harjoitteluun hakeutumisessa. Jotta opiskelijat voivat hakea harjoittelupaikkaa ajoissa, on hakuprosessista ja ajankohdasta kerrottava opiskelijoille tarpeeksi ajoissa. Lukuvuoden aikataulutuksessa tulee huomioida alalla vallitsevat käytänteet. “On käsittämätöntä, että suurimpana alan kouluttajana Humak ei ole ohjeistanut opiskelijoitaan hakemaan harjoitteluihin n. puoli vuotta etukäteen, vaikka tulkkausalan työnantajat sitä usein toivovat”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Jenna Ojala.


Opiskelijoille on tarjottava laadukasta ohjausta harjoittelupaikan hakemisessa. He tarvitsevat ohjeita minne ja miten harjoitteluun tulisi hakeutua sekä opastusta hakemuksen ja tulkkausnäytteiden laatimisessa. “Opiskelijat tarvitsevat ohjausta ennen harjoittelua, mutta laadukkaan ohjauksen on jatkuttava myös läpi harjoittelun”, vaatii Jenna Ojala.


Viittomakielentulkkien työmarkkinat ovat pienet. Tästä johtuen kaikilla opiskelijoilla ei ole realistisia mahdollisuuksia saada harjoittelupaikkaa samana ajankohtana. Humakin on koulutuksen tarjoajana huomioitava alan realiteetit ja suunniteltava harjoittelujen ajankohdat niin, että jokaiselle opiskelijalle taataan mahdollisuus laadukkaaseen harjoitteluun. HUMAKO vaatii Humakia porrastamaan tulkkien harjoittelut sekä tarjoamaan opiskelijoille aidosti saavutettavia harjoittelumahdollisuuksia.


HUMAKO muistuttaa myös palautteen tärkeydestä. Tulkkauksen harjoitteluun kuuluu paljon itsenäistä kameralle viittomista. Jotta opiskelija kehittyy, tarvitaan itsenäisen harjoittelun lisäksi palautetta. Palaute on äärimmäisen tärkeää, jotta opiskelijat tunnistavat omat vahvuutensa sekä kehityskohteensa. Tulkkien tavoitteena on oppia uutta kieltä melko lyhyessä ajassa, mutta ilman palautetta, välitavoitteita tai väliarviointia on vaikeaa tietää millä tasolla on. Tutkinnossa käytetään paljon vertaisarviointia, mutta se ei korvaa tulkkauksen ammattilaiselta saatavaa palautetta. Tulkkauksen ammattilaiselta saatava palaute on ensiarvoisen tärkeää, jotta opiskelija voi muodostaa käsityksen omista taidoistaan, ja siitä, mihin suuntaan niitä tulisi kehittää.


Palautteen on tärkeää olla reaaliaikaista, jotta opiskelijat voivat kehittyä ammatillisesti. HUMAKO vaatii, että opintosuoritukset ja niiden palautteet ovat Humakin tutkintosäännön mukaisesti opiskelijan saatavilla neljän (4) viikon kuluessa suorituspäivästä tai kurssin päättymisestä. Opiskelija on oikeutettu palautteeseen ja sitä on saatava riittävästi sekä riittävän usein. Palaute on oltava hyvin perusteltua sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä tukevaa.


Jotta opiskelijat voisivat kehittää itseään monipuolisesti ja tähdätä ammattilaisuuteen, ovat edellä mainitut harjoitteluun, itsenäiseen harjoitteluun sekä palautteenantoon liittyvät asiat saatava toimiviksi. HUMAKO vaatii, että Humak ryhdistäytyy tulkkikoulutuksen järjestäjänä ja tarjoaa opiskelijoille aidon mahdollisuuden tulla työelämän osaajiksi.


Helsingissä 4.5.2016


Jenna Ojala

Hallituksen puheenjohtaja


Marianna Rantanen

Toiminnanjohtaja

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO


Lisätiedot: Jenna Ojala, pj.humako(a)humak.edu tai 045 12

Comentarios


bottom of page