top of page

Kannanotto - HUMAKO vaatii Humakia kehittämään opintojen arviointia

26.5.2016


Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO on saanut kevään aikana opiskelijoilta palautetta koskien kurssien sekä tehtävien arviointeja Humakissa. Laadukas arviointi koostuu selkeistä arvioinnin perusteluista. Perusteluiden tulee olla rakentavia, mutta niiden on sisällettävä myös kehityskohteita. “Opiskelijat kokevat arvioinnin ammatillisen kehittymisen kannalta riittämättömäksi. HUMAKO vaatii että Humak kiinnittää huomiota arvioinnin laatuun opiskelijoiden ammatillisen kehittymisen turvaamiseksi”, kommentoi HUMAKOn hallituksen puheenjohtaja Jenna Ojala.


Palautteissa opiskelijat ovat nostaneet esiin, etteivät he useinkaan koe tietävänsä millaisen asteikon mukaan opintosuoritusten arviointia tehdään ja mihin arviointi perustuu. HUMAKO vaatii, että opiskelijoille kerrotaan selkeästi arvioinnin perusteet. Arvioinnin perusteiden on oltava opiskelijoiden helposti saatavilla koko tutkinnon ajan. Arvioinnin tulee olla läpinäkyvää kaiken aikaa. Humakin eettisten ohjeiden mukaan arvioinnin lähtökohdat ja toteuttaminen on tuotava avoimesti ja selkeästi julki eikä arviointi saa sisältää piilotavoitteita.


Numeerisen arvioinnin lisäksi tarvitaan sanallista arviointia. Sanallisen arvioinnin on oltava rakentavaa, mutta myös kehityskohteet on tuotava selkeästi esiin. Opiskelijan ammatillinen kehittyminen nojaa laadukkaaseen palautteeseen, johon kuuluu olennaisena osana myös kehityskohteiden esiin tuominen. Arvioinnista tulee myös käydä selkeästi ilmi, miten kurssin tavoitteet ovat opiskelijan kohdalla täyttyneet. HUMAKO muistuttaa, että Humakin tutkintosäännön mukaan opiskelijoiden on saatava numeerisen arvioinnin lisäksi laadullista ja sanallista palautetta.


Humakin opiskelijat työskentelevät paljon ryhmissä, jolloin myös arviointi tehdään usein ryhmittäin. Opiskelijan tulee kuitenkin saada ryhmäarvioinnin lisäksi henkilökohtaista palautetta. Henkilökohtainen palaute on tärkeää yksilön ammatilliselle kehittymiselle. Henkilökohtaisen palautteen merkitys tulee ottaa huomioon myös Humakin digitaalista kampusta rakennettaessa, jotta arviointi ei pohjaudu vain ryhmätyön laatuun. HUMAKO vaatii, että Humak tehostaa henkilökohtaisen arvioinnin antamista sekä panostaa uusien arviointikeinojen luomiseen.


Jotta opiskelijat pystyvät kehittämään ammatillista osaamistaan on heidän saatava läpinäkyvää, perusteltua ja opiskelijan osaamista vastaavaa laadullista arviointia. “Ammatillinen osaaminen ei kehity pelkän numeerisen arvioinnin perusteella, sillä opiskelija ei pysty sen pohjalta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan”, muistuttaa HUMAKOn hallituksen varapuheenjohtaja Juuso Tuulinen.


Helsingissä 26.5.2016


Juuso Tuulinen

Hallituksen varapuheenjohtaja


Jenna Ojala

Hallituksen puheenjohtaja

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO


Lisätiedot: Jenna Ojala, pj.humako(a)humak.edu, p. 045 122 5030

Comments


bottom of page