top of page

Kannanotto: Harjoitteluiden ohjeistus ja vaatimukset selkeämmiksi!

Humak järjestää vuosittain aloitus- ja välikyselyt AMK- ja YAMK-opiskelijoilleen. Kyselyissä Humak selvittää opiskelijoiden kokemuksia ja ajatuksia eri teemoista, kuten valmennuspedagogiikka, harjoittelut ja tukipalvelut. HUMAKO on saanut nähtäväkseen vuoden 2021-2022 kyselyt ja huomasimme, että opiskelijoiden vastaukset varsinkin AMK-välikyselyn harjoitteluita koskeviin osioihin olivat hälyyttäviä.


Opiskelijat kokevat harjoittelut tärkeiksi oppimisen paikoiksi, joista saa tulevaisuudelle tärkeitä työelämäyhteyksiä. Samalla he kuitenkin kokevat, että Humakin henkilökunta ei tarjoa opiskelijoille riittävästi tukea eikä tietoa harjoittelupaikoista. Myöskään yhteistyön koulun ja harjoittelupaikkojen välillä ei koeta sujuvan: esimerkiksi arvioinnit koetaan puutteellisiksi, kun ne tehdään pelkästään yhden arvioinnin ja opiskelijan oman raportin perusteella. Vuosi vuodelta (vertailussa vuodet 2018-2022) opiskelijat ovat tyytymättömämpiä opintojen kautta luomiinsa työelämäsuhteisiin ja verkostoihin.


Harjoitteluita koskevat puutteet ovat olleet nähtävissä jo pidemmällä aikavälillä (kuva 1). Opiskelijoiden huolet ja haasteet välikyselyn avovastauksissa tulivat selkeästi esille. Yleisimmin opiskelijat toivovat vinkkejä harjoittelupaikan löytämiseen ja hakemiseen. Pelkkien työelämäseminaarien ei koettu olevan riittävä keino lisätä opiskelijoiden tietoisuutta eri harjoittelupaikoista. Olisi tärkeää muistaa kertoa myös Pohjois-Suomen harjoittelu- ja hankemahdollisuuksista tasapuolisesti.

Kaavio opiskelijoiden arviosta harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä vuosilta 2018-2022
Kuva 1

Toisena selkeänä teemana opiskelijat nostivat esille harjoitteluiden vaatimusten aiheuttamat epäselvyydet. Kun opiskelija joutuu itsenäisesti etsimään harjoittelupaikkaa ilman kunnon ohjeistusta, hän ei välttämättä osaa avata harjoittelun vaatimuksia oikealla tavalla tulevalle harjoittelupaikalle. Opiskelijoiden mielestä harjoitteluiden sisällöt tulisi kuvata selkeästi auki: mitä kaikkea harjoitteluihin vaaditaan ja mitä tehtäviä harjoittelupaikassa voi tehdä, jotta vaatimukset täyttyvät.


AMK-välikyselyn tuloksista näkee opiskelijoiden kokevan, että Humakin henkilöstön työelämätuntemus on ajankohtaista ja heillä on kontakteja tämänhetkiseen työelämään. Nämä tiedot ja yhteydet eivät kuitenkaan välity opiskelijoille asti. Eräs opiskelija kiteytti heidän toiveensa hyvin: “Harjoitteluiden ohjeistus ja vaatimukset selkeämmiksi!” ja tähän HUMAKOnkin on helppo yhtyä. Opiskelijakunta HUMAKO vaatii Humakin opiskelijoille lisää konkreettista tukea ja vinkkejä harjoittelupaikkojen etsintään. Opiskelijalle tulee myös tarjota selkeästi tietoa harjoitteluiden vaatimuksista, jotta opiskelija osaa kertoa ne tulevaan harjoittelupaikkaansa oikein. Työelämätoiminnan selkeyttäminen on opiskelijoiden edun mukaista ja helpottaa heidän opiskelutaivaltaan.Lisätietoja:

Christina Piirainen, hallituksen varapuheenjohtaja, ja Iida Tiri, edunvalvontatiimin jäsen


Yhteydenotot:

Sini Riihimäki, hallituksen puheenjohtaja, sini.riihimaki@humako.net

Christina Piirainen, hallituksen varapuheenjohtaja, christina.piirainen@humako.net

Comments


bottom of page