top of page

HUMAKO vaatii parempaa tiedotusta Humakilta osana auditointikommenttiaan

Tämä teksti on suora lainaus HUMAKOn auditointipuheenvuorosta.


"Arvoisa puheenjohtaja ja muut keskustelun osallistujat sekä sitä seuraavat.


Opiskelijakunta HUMAKO haluaa kiittää, mahdollisuudesta osallistua auditointiprosessiin. Olemme hyvin iloisia siitä, että auditointiprosessi on ollut tiedotukseltaan ja käytännönjärjestelyiltään erittäin selkeä. Myös opiskelijat on pidetty ajan tasalla auditoinnin prosessin jokaisesta vaiheesta.


Auditointityöryhmä on tehnyt paljon hyvää työtä ja nostanut kiitettävästi esille korkeakoulun kehityskohteita, hyviä käytänteitä sekä tietysti myös korkeakoulun vahvuuksia. Vaikka me korkeakouluna itse tunnistammekin monia näistä asioista, on aina erittäin tärkeää, että ulkopuolinen taho pystyy näkemään ominaisuutemme samalla tavalla kuin me näemme ne. Opiskelijakunta HUMAKO haluaa myös kiittää, että korkeakoulu itsearvioinnissaan sekä auditointiryhmä raportissaan näkee HUMAKOn roolin osana Humakin laatutyötä.


Opiskelijakunta HUMAKO haluaa aloittaa jakamalla huolen yhdestä erittäin tärkeästä aiheesta, eli tiedotuksesta. Auditointiryhmä nosti hyvin esille, että “opiskelijoille suunnattavaa laatutyöhön liittyvää tiedottamista on tarpeen kehittää hyödyntäen opiskelijoiden mielekkäiksi ja toimiviksi kokemia kanavia ja foorumeita”. Näemme tämän asian erittäin tärkeänä monestakin eri syystä.


Humakilla on käytössään useita eri tietojärjestelmiä, jotka on suunniteltu henkilökunnan käyttötarpeisiin. Esimerkiksi HumakWiki on opiskelijan näkökulmasta erittäin haasteellinen. Kaikki tieto, mikä on opiskelijalle nähtävissä on yhden yläotsikon alla ja opiskelijan on vaikea hahmottaa, mistä hänen tarvitsemansa tieto löytyy sekä sivut eivät ole opiskelijan näkökulmasta intuitiiviset. Humakin eri järjestelmät, eli Peppi, Moodle, HumakWiki ja Office365 ovat kaikki optimoitu henkilökunnan käyttökokemusten pohjalta. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijoille näiden useiden eri järjestelmien käyttötarkoitukset ovat epäselviä ja käyttäjä saattaa turhautua nopeasti.


HUMAKOn mielestä tiedottamisen yhtenä haasteena on se, että opiskelijat eivät koe nykyisiä järjestelmiä toimivina tai mielekkäinä. Ehdottaisimme esimerkiksi korkeakoulun myöntämän sähköpostin käyttöä tiedotuskanavana. Lisäksi toivoisimme, että niin nykyisten kuin uusien järjestelmien suunnittelussa osallistetaan opiskelijoita ja opiskelijakuntaa, jotta myös opiskelijan käyttömukavuus ja -tavat olisi huomioitu. Korkeakoulun tulisi myös nähdä opiskelijakunnan tiedotuksen korkeakoulun tiedotusta tukevana ja mahdollistaa opiskelijakunnan tiedotuksen näkyvyys korkeakoulun kanavissa, kuten Pepissä.


Humak tekee paljon työtä sen eteen, että voimme korkeakouluna edistyä , mutta tätä on lähdetty edistämään vähän väärästä näkökulmasta. Humakissa on erittäin paljon työryhmiä, jopa siihen pisteeseen asti, että ryhmien välisen työnjaon ymmärtäminen on haastavaa. Lisäksi usein samat ihmiset ovat pitkälti samoissa työryhmissä, jolloin heidän työaikaansa ei välttämättä käytetä tarkoituksenmukaisesti. Työryhmien työtä vaikeuttaa myös se, että käsiteltävien asioiden asiakirjat ja liitteet toimitetaan lähes poikkeuksetta lukuisissa ryhmissä aivan liian myöhään. Työryhmän jäsenet, jotka eivät ole olleet valmistelemassa kyseistä asiakirjaa, eivät silloin saa riittävästi aikaa valmistautua kokousta varten.


HUMAKO toivoisikin, että Humakissa otettaisiin käyttöön toimintakäytänteet ja yhteiset pelisäännöt kaikille työryhmille, jotka ohjaisivat työryhmien toimintaa. Tämä varmistaisi työryhmien toiminnan sujuvuuden ja ryhmän jäsenten tasavertaisen kohtelun ja täyttäisi paremmin hyvän päätöksenteon kriteerit.


Yksi laatutyön tärkeistä elementeistä korkeakoulussa on opiskelijoiden antama palaute. Auditointiraportti nosti esille, että auditointihaastatteluihin osallistuneet opiskelijat tuntevat korkeakoulun palveluiden ja erinäisten ohjeiden olemassaolon. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että haastateltavat opiskelijat ovat ryhmiensä aktiivisempia osallistujia ja ovat siten tottuneempia itse hakemaan opintoihinsa liittyvää informaatiota. Humakissa on vakiintuneet palautteenkeruukäytänteet ja Humakilla on mittarit, joihin perustuen palautetta kerätään. Palautekanavat, joita korkeakoulu käyttää, kuten opintojaksopalautteet, välikyselyt yms. eivät ole vastaajalle houkuttelevia. Tämä aiheuttaa sen, että lomakkeet eivät kannusta palautteen antamiseen. Opiskelijan näkökulmasta palautelomakkeet ovat hyvin massiivisia. Lisäksi esimerkiksi opintojaksopalautteita ei suuremmin kerätä opiskelijoilta, jotka suorittavat opintojakson vaihtoehtoisilla tavoilla, kuten harjoittelussa tai opinnollistaen.


Humakilla ei ole myöskään jatkuvan palautteen antamiseen kanavia, joka aiheuttaa sen, että opiskelijat eivät koe pystyvänsä vaikuttaa korkeakoulun toimintaan. HUMAKO jakaa auditointiryhmän huomion, että “opiskelijat ovat aktiivisia ja ymmärtävät palautteen antamisen merkityksen, mutta kokevat, ettei palautetta aina pyydetä erikseen ja sen antamiselle ei aina löydy selkeää paikkaa”.


Opiskelijakunta HUMAKO toivoo, että korkeakoulu tarttuu auditointiryhmän huomioihin palautteen keräämisestä ja lähtee luomaan selkeämpiä jatkuvia palautteenantokanavia sekä avaa vahvemmin käsittelyprosesseja. Lisäksi HUMAKO toivoo, että korkeakoulu panostaisi kerätyn palautteen tiedottamiseen eli miten opiskelijan antama palaute käsitellään ja mitä jatkotoimenpiteitä ne aiheuttavat. Opiskelijalle on tärkeää, että hänen palautteensa huomioidaan ja että hän kokee palautteensa olevan merkityksellinen.


Haluaisimme myös nostaa huolen TKI-toiminnan kytkeytymisestä Humakin tutkintoihin. Tämä nousi myös auditointiryhmän kehityskohteissa, jossa mainittiin, että “Ammattikorkeakoulun tulisi vahvistaa opiskelijoille tutkintoon johtavan koulutuksen

liittymistä TKI-toimintaan sekä sitä koskevaa viestintää”. On tärkeää, että opiskelijat ymmärtävät, mitä TKI-toiminta on ja mikä sen tärkeys on korkeakoululle kokonaisuutena. Opiskelijan näkökulmasta tilanne on korkeakoululle tällä hetkellä hyvin epäedullinen, koska toiminta näyttää ennemminkin päälleliimatulta kokonaisuudelta.


Opiskelijakunta HUMAKO toivookin, että korkeakoulu tekee suunnitelman siitä, miten TKI-toimintaa saadaan korkeakoulun näkökulmasta ja opiskelijan näkökulmasta kannattavaksi ja mielekkäämmäksi.


Kiitämme auditointiryhmää tekemistään huomioista ja kuten puheessa totesimme, niin opiskelijakunta HUMAKO on mielellään mukana auditoinnin jatkotyöstössä korkeakoulussa, kuten viestinnän ja tiedotuksen parantamisessa, järjestelmien käyttäjäkokemuksen parantamisessa käyttäjäryhmät huomioon ottaen, Humakin työryhmien pelisääntöjen luomisessa, palautteenantoprosessien läpikäynnissä sekä TKI-toiminnan kehittämisessä. Opiskelijakunta HUMAKO on sitoutunut jatkossa osallistumaan Humakin toiminnan kehittämiseen ja toimimaan opiskelijoiden äänenä."


-Mikko KoivistoComentarios


bottom of page