Tutortoiminta

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa tutortoimintaa tehdään yhteistyössä HUMAKOn ja Humakin henkilökunnan kanssa. Toiminta on HUMAKOn koordinoimaa ja kaikki tutorit ovat HUMAKOn tutoreita. Kampuksilla toimivat aktiiviset opiskelijatutorit ja heidän joukostaan valitut tutorvastaavat. Tutorkoulutus toteutetaan yhdessä Humakin kanssa. Tutortoimintaa ohjaa ja tukee HUMAKOn hallituksen tutorvastaava sekä kampuksilla nimetyt tutorvastaavalehtorit ja opintosihteerit. Kaikki tutorit osallistuvat HUMAKOn syksyllä järjestämiin koulutuksiin sekä tekevät suunnitelman tutorina toimimisesta ja raportoivat sen päätyttyä. Tutor sitoutuu toimimaan tutorina.

Tutortoiminnassa ohjaus- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisessä roolissa, kun toimitaan ryhmässä. Sosiaalisen vahvistamisen merkitys niin tutoreiden kesken, kuin kampuksen opiskelijoiden keskuudessa on suuri.  Kampusten tutorit ovat aktiivisia ja motivoituneita opiskelijoita, jotka yhdessä luovat innostunutta tunnelmaa muiden opiskelijoiden pariin kampusalueella.

Tutortoiminta on rentoa toimintaa, johon liittyy vahvasti yhteisöllisyys. Tutortoiminta tarjoaa viisi eri tutormuotoa, joihin voi kouluttautua, joten kaikille löytyy varmasti mielekästä tekemistä. Vertaistutorina pääsee olemaan isossa osassa aloittavien opiskelijoiden ryhmäytymisessä, KV-tutorina pääsee tukemaan vaihto-opiskelijoita ja markkinointitutorina tekemään erilaisia esittelykäyntejä, kokemustutorina pääsee jakamaan omaa osaamistaan muille ja liikuntatutorina liikuttamaan muita opiskelijoita.

Kysy lisää tutortoiminnasta hallituksen tutorvastaavalta: tutor.humako(a)humak.edu.

Lue lisää ja hae mukaan tutoriksi täältä.

Opintopisteitä tutortoiminnasta 5 + 5

Opiskelijoilla on mahdollisuus valita oma tutormuotonsa viidestä eri vaihtoehdosta: vertais-, KV-, markkinointi-, kokemus- tai liikuntatutorina. Jokainen opintojakso on 5op suuruinen ja opiskelijalla on mahdollisuus valita opintoihinsa niistä enintään kaksi opintojaksoa. Yhteensä tutoroinnista voi saada 10 opintopistettä.

Tutoroinnista aiheutuneet poissaolot

Tutoroinnin aiheuttamien poissaolojen aikana käsiteltyjen aiheiden haltuunotto on opiskelijan vastuulla. Tutoroinnista aiheutuvat poissaolot eivät edellytä erillisten korvaavien tehtävien suorittamista, ainoastaan samojen tehtävien suorittamisen, joita kontaktiopetuksessa on suoritettu poissaolon aikana.

Tutormuodot

Tutorointi jaetaan viiteen eri tutormuotoon: vertaistutorointi, KV-tutorointi, markkinointitutorointi, kokemustutorointi ja liikuntatutorointi. Tutortoiminta ei kuitenkaan ole kiinni siitä, mihin tutormuotoon kouluttautuu, vaan puhutaan yli rajojen tutoroinnista. Jokaisella tutormuodolla on omat tehtävänsä, mutta kaikkien on oltava valmiita auttamaan muita muodosta riippumatta. On myös tiettyjä tehtäviä, jotka kuuluvat kaikille tutoreille, esimerkiksi uusien tutoreiden perehdyttäminen kampuksen tutortoimintaan.

Kampuksen tutoreista valitaan vuosittain tutorvastaava, joka koordinoi kampuksen tutortoimintaa. Tutorvastaavana toimimisesta voi saada myös opintopisteitä vapaasti valittaviin opintoihin. Lisää tutorvastaavista ja tutorvastaavana toimimisesta voi lukea täältä.

Vertaistutorointi

Vertaistutorit toimivat aloittavien päivä- sekä monimuoto-opiskelijoiden tukena. Vertaistutorit osallistuvat pääsykokeiden järjestämiseen ja tiiviisti uusien opiskelijoiden ensimmäisten opiskeluviikkojen tapahtumiin. On kuitenkin tärkeää, että vertaistutorit järjestävät ryhmäyttävää toimintaa uusille opiskelijoille koko ensimmäisen vuoden ajan. Vertaistutorit siis järjestävät kampuksen muiden tutoreiden kanssa yhteistyössä yhteistoimintaa muille opiskelijoille ja henkilöstölle.

Vertaistutorien yhtenä tehtävänä on syksyn 2015 aikana aloitettu monimuoto-opiskelijoiden tutorointi. Tutorointi tapahtuu lähinnä verkossa, eli tutorit järjestävät säännöllisesti päivystysaikoja monimuoto-opiskelijoille ja tämän päivystyksen aikana tutoreihin voi olla yhteydessä asiassa kuin asiassa. Tutorit järjestävät myös monimuoto-opiskelijoille muutamia yhteisiä illanviettoja. Tutoreiden joukosta valitaan aina vuosittain tutor, joka vastaa monimuoto-tutoroinnin toteutumisesta omassa yksikössä.

Kansainvälinen tutorointi

KV-tutor toimii 2-3 vaihto-opiskelijan omana tutorina. Tutorointi aloitetaan jo ennen vaihtarin saapumista ottamalla yhteyttä etukäteen. KV-tutor toimii vaihtarin tukena ja turvana koko tämän vaihdon ajan. Tutorin tehtäviin kuuluu esimerkiksi kampuksen ja lähialueen esitteleminen, auttaminen asunnon hankinnassa, vapaa-ajan toiminnan järjestäminen. Usein KV-tutorit järjestävät myös esimerkiksi läksiäiset vaihdon päättyessä, ja jatkavat yhteydenpitoa vaihto-opiskelijan kanssa myös vaihdon päätyttyä.

Markkinointitutorointi

Markkinointitutor markkinoi Humanistista ammattikorkeakoulua ja HUMAKOa esittelykäynneillä, joita on sovittu määrä vuodessa. Markkinointitutorit pääsevät mukaan Humakin markkinointikampanjoiden suunnitteluun, ja ovat tiiviisti mukana esimerkiksi Humakin osaston toteutuksessa loppuvuoden suurilla Studia-messuilla sekä erilaisten paikallisten kampanjoiden suunnittelussa ja toteutuksessa.  Markkinointitutor osaa kertoa yleisesti Humakista, kaikista koulutusaloista sekä HUMAKOsta.

Kokemustutorointi

Kokemustutor on vertaisohjaaja, joka hyödyntää omaa kokemustaan ja tietoaan samanlaisessa tilanteessa olevien opiskelijoiden kanssa. Kokemustutor tukee muita opiskelijoita heidän opinnoissaan ja tarvittaessa auttaa opintojen solmukohdissa ja erilaisissa vaikeuksissa. Kokemustutor voi auttaa esimerkiksi kansisivun tai Office-ohjelmien käyttämisessä tai vaikka viittomakielessä omien taitojensa mukaan.
 
Kokemustutor voi myös hyödyntää omaa erityisosaamistaan, ja opinnollistaa esimerkiksi osaamisensa leipurina, valokuvaajana, ruuan laittajana tai tanssijana.
Toimintatapana voi toimia yksilön ohjaus, opintopiiri, työpaja tai harrastepiiri.

Liikuntatutorointi

Liikuntatutor on muita opiskelijoita liikuttava ja liikkumaan kannustava tutor. Liikuntatutorointi voi pitää sisällään esimerkiksi erilaisia lajikokeiluita, yhteisiä kuntopiirejä, lenkkejä, leikkejä ja turnauksia. Liikuntatutorit voivat perustaa toimipisteessään liikuntaryhmiä, jotka on suunnattu jollekin tietylle opiskelijaryhmälle, kuten esimerkiksi vähän liikkuvat opiskelijat tai vaihto-opiskelijat. Liikuntatutorit kartoittavat toimipisteensä ja sen lähialueen liikuntatarjontaa, ja tiedottavat siitä muille opiskelijoille.