Säännöt ja ohjesäännöt

Varsinaiset säännöt

1 § Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan nimi on Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä HUMAKO. 

Opiskelijakunnan kotipaikka on Helsinki. Opiskelijakunnan kieli on sama kuin ammattikorkeakoululaissa määritelty ammattikorkeakoulun hallintokieli.  Opiskelijakunnalla on itsehallinto. Opiskelijakunnan toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin.


2 § Tehtävät ja toiminta

Opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

Opiskelijakunnan tehtävänä on myös toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.

Opiskelijakunnan erityisenä tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoululain 4 luvussa tarkoitettuihin toimielimiin (ammattikorkeakoulun hallitus, tutkintolautakunta, johtosäännössä määritellyt toimielimet).


Osallistua tarvittaessa terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 §:ssä säädetyn opiskeluterveydenhuollon ja sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun 11—14 §:ssä säädettyjen opiskelijan perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen.

Opiskelijakunta voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää omaisuutta ja osakkeita, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianomaisella luvalla varoja, harjoittaa taloudellista toimintaa toimintansa rahoittamiseksi sekä toimia kantajana ja vastaajana.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta voi kuulua jäsenenä päättämiinsä yhdistyksiin tai yhteisöihin.


3 § Jäsenet

Opiskelijakunnan varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Humanistisen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. Opiskelijakunta voi hyväksyä varsinaisiksi jäsenikseen myös muita Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita.


Opiskelijakunnan kannatusjäseniksi voivat liittyä ne yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea opiskelijakunnan toimintaa ja jotka hallitus hyväksyy kannatusjäseniksi. Kannatusjäsenyyden purkamisesta päättää hallitus yksinkertaisella enemmistöllä.


Edustajisto voi kutsua kunniajäseniksi opiskelijakunnan tavoitteita merkittävästi edistäneitä henkilöitä. Päätös kunniajäsenen hyväksymisestä on tehtävä edustajiston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä.

 

Varsinainen jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenvelvoitteitaan tai joka ei enää ole Humanistisen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija, katsotaan eronneeksi. Kannatusjäsen, joka ei ole suorittanut jäsenvelvoitettaan, katsotaan eronneeksi. Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä erottaa jäsenen, joka on menettelyllään opiskelijakunnassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut opiskelijakuntaa.


Jäsen voi erota opiskelijakunnasta ilmoittamalla erosta kirjallisesti opiskelijakunnalle. 


4 § Jäsenmaksu

Opiskelijakunnan edustajistolla on oikeus määrätä jäsenten suoritettavaksi jäsenmaksu. Mahdolliset jäsenyyskausien pituudet ja jäsenmaksujen suuruus päätetään lukuvuodeksi kerrallaan edustajiston kevätkokouksessa. Varsinaisen jäsenen, yksityishenkilökannatusjäsenen sekä yhteisökannatusjäsenen jäsenmaksut voivat olla keskenään erisuuruisia. Kunniajäseniltä ei kanneta jäsenmaksua.

Opiskelijakunnan hallitus päättää jäsenmaksun kantamistavasta ja -ajasta.

Opiskelijakunta päättää, miten ja minkä suuruisena maksettu jäsenmaksu palautetaan.


5 § Edustajisto

Opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto. Edustajiston toimikausi on kalenterivuosi.


Edustajiston puheenjohtaja on opiskelijakunnan puheenjohtaja ja edustajiston varapuheenjohtaja on opiskelijakunnan varapuheenjohtaja. Edustajiston sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan ollessa estynyt edustajisto valitsee kokouksen sihteerin.


Edustajiston tehtävänä on

 • hyväksyä talousarviot ja toimintasuunnitelma ja määritellä opiskelijakunnan talouden ja toiminnan suuntaviivat ja ohjeet
 • valita ja vapauttaa opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • valita ja vapauttaa hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja ja jäsenet
 • valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin, ammattikorkeakoululain 4 luvussa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin
 • valita ja vapauttaa tilin- ja toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilönsä
 • määrätä jäsenmaksun suuruus
 • merkitä tiedoksi hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
 • hyväksyä tarvittavat ohjesäännöt sekä muut tarpeellisiksi katsomansa säännökset
 • päättää asioista, jotka merkitsevät taloudellisen toiminnan oleellista supistamista tai laajentamista sekä kiinteistöjen ja osakkeiden ostamisesta, myymisestä, kiinnittämisestä tai rakentamisesta
 • päättää opiskelijakunnan virallisista tiedotustavoista.


Edustajistoon valitaan viisitoista (15) jäsentä sekä korkeintaan kymmenen (10) varajäsentä. Edustajisto valitaan henkilökohtaisella suhteellisella listavaalilla ehdolle asetetuista vaalikelpoisista jäsenistä yhdistyslain 29 §:n 3. momentin 2. kohdan mukaisesti. Vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi on jokainen äänioikeutettu. Opiskelijakunnan vaaleissa äänioikeus on ainoastaan opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen suorittaneella opiskelijakunnan varsinaisella jäsenellä.

Opiskelijakunnan vaalien järjestämisestä vastaa edustajiston valitsema keskusvaalilautakunta. Vaaleista määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymässä vaaliohjesäännössä.


Edustajiston jäsenellä on käytössään yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti.


Opiskelijakunnan hallituksen jäsen tai työntekijä ei voi toimia samanaikaisesti edustajiston jäsenenä edustajiston toimikauden aikana. Mikäli edustajiston jäsen valitaan hallitukseen tai opiskelijakunnan työntekijäksi, tulee hänen tilalleen edustajistoon varajäsen tämän hallituksessa toimimisen tai työsuhteen ajaksi siten, kuin vaaliohjesäännössä tarkemmin määrätään.


Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa edustajistosta kesken toimikautensa tai on muutoin esteellinen tai estynyt toimimasta, tulee hänen sijaansa varajäsen siten, kuin vaaliohjesäännössä tarkemmin määrätään.


Edustajisto voi hajottaa itsensä ja määrätä toimeenpantavaksi uudet vaalit. Päätös edustajiston hajottamisesta ja uusista vaaleista on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Päätöksen hyväksyminen vaatii yli puolet edustajiston kaikista äänistä molemmissa kokouksissa. Uusi edustajisto on valittava kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hajottamispäätöksestä jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hajotettu edustajisto hoitaa tehtäviään, kunnes uusi edustajisto on järjestäytynyt.


6 § Edustajiston kokoontuminen

Edustajisto kokoontuu ainakin 3 sääntömääräiseen kokoukseen:

Vaalituloksen vahvistamisen jälkeen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen toimikautensa alkua järjestäytymiskokoukseen, jossa

 • todetaan edustajiston kokoonpano
 • valitaan edustajiston keskuudesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt
 • valitaan opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • valitaan opiskelijakunnan hallitus
 • vahvistetaan ohjesäännöt ja muut tarvittavat säännökset toimikaudelle
 • valitaan opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulu- ja opintotukilain määrittelemiin monijäsenisiin toimielimiin.

Kevätkokoukseen huhtikuun loppuun mennessä, jossa

 • esitetään hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus
 • esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja esitetään tilintarkastuskertomus
 • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • nimetään keskusvaalilautakunta
 • määrätään seuraavan lukuvuoden jäsenmaksun suuruus
 • valitaan opiskelijoiden edustaja Suomen Humanistisen ammattikorkeakoulun hallitukseen.

Syyskokoukseen marraskuun puoleenväliin mennessä, jossa

 • käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 • käsitellään seuraavan vuoden talousarvio
 • valitaan tilin- ja toiminnantarkastaja sekä heille henkilökohtaiset varahenkilöt
 • päätetään seuraavan vuoden mahdollisten kokouspalkkioiden suuruus ja luottamushenkilöiden palkkiot.


Edustajiston kokouksen kutsuu koolle opiskelijakunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille heidän ilmoittamiinsa osoitteisiin. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan edustajiston päättämällä tavalla. Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kokouksessa voidaan käsitellä myös kokouskutsun ulkopuolisia asioita, mikäli edustajisto niin kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä päättää. Yhdistyslain 23 §:ssä mainituista asioista tai edustajiston hajottamisesta ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä, ellei niitä ole mainittu kokouskutsussa.


Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) edustajiston jäsenistä.


Edustajisto kokoontuu opiskelijakunnan puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta myös, kun hallitus tai opiskelijakunnan puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi neljäsosa (1/4) edustajiston jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun hallitus saa todisteellisesti tiedon asiaa koskevasta pyynnöstä.


Opiskelijakunnan jäsenillä ja työntekijöillä on läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa, ellei edustajisto ehdottomalla enemmistöllä päätä rajoittaa läsnäolo-oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi.


Tarkempia ohjeita edustajiston työskentelystä annetaan edustajiston ohjesäännössä.


7 § Hallitus

Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksen tehtävänä on johtaa opiskelijakunnan toimintaa, vastata opiskelijakunnan hallinnosta ja valvoa, että voimassa olevia säädöksiä noudatetaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.


Hallituksen tehtävänä on

 • johtaa opiskelijakunnan toimintaa lain, näiden sääntöjen, ohjesääntöjen ja edustajiston päätösten mukaisesti
 • edustaa opiskelijakuntaa ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin
 • valmistella edustajiston käsiteltäväksi tulevat asiat
 • vastata jäsenmaksujen keräämisestä, varojen hankkimisesta sekä talouden hoidosta ja kirjanpidosta
 • tiedottaa opiskelijakunnan toiminnasta jäsenistölle
 • huolehtia jäsenluettelon ylläpidosta
 • valita toimihenkilöt ja opiskelijoiden edustajat muihin kuin ammattikorkeakoulu- ja opintotukilain määrittelemiin monijäsenisiin toimielimiin
 • valita opiskelijakunnan toiminnanjohtaja ja muut työntekijät
 • asettaa toimikuntia ja työryhmiä tarpeen mukaan.


Hallituksen sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan ollessa estyneenä voi hallitus nimetä kokoukselle sihteerin.


Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Opiskelijakunnan työntekijä ei voi kuulua hallitukseen. Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä ennen toimikauden alkua. Hallitus sopii keskinäisestä työnjaostaan.


Edustajiston järjestäytymiskokous valitsee opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muut hallituksen jäsenet. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on saatava yli puolet vaalissa annetuista äänistä. 

Jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti.


Jos edustajisto on vapauttanut hallituksen tehtävistään kesken toimikauden, valitaan uusi hallitus jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos edustajisto on vapauttanut hallituksen jäsenen tehtävistään kesken toimikauden, voi edustajisto valita niin tarpeelliseksi katsoessaan uuden jäsenen hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Edustajiston vapauttaessa hallituksen puheenjohtajan tehtävästään kesken toimikauden, vapautuu samalla koko hallitus tehtävästään ja tilalle valitaan uusi hallitus jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos hallitus eroaa tai muusta syystä vapautetaan tehtävistään, se vastaa välttämättömistä hallitukselle kuuluvista tehtävistä siihen asti, kunnes uusi hallitus on järjestäytynyt.


Edustajiston erotessa kesken toimikautensa myös hallitus eroaa. 


Tarkempia ohjeita hallituksen työskentelystä annetaan hallituksen ohjesäännössä.


8 § Hallituksen kokoontuminen

Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle myös silloin, kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä häneltä kirjallisesti pyytää. Kutsu hallituksen järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä kaikille hallitukseen valituille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumistavastaan. Hallitus voi kokouksissaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä päättää käsitellä asian, josta ei ole mainittu kokouskutsussa.


Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään kolme (3) hallituksen jäsenistä.


Opiskelijakunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.


9 § Sähköinen kokoustapa ja etäosallistuminen

Opiskelijakunnan toimielinten kokoukset voidaan pitää myös sähköisesti. Jos kokouksen esityslistalla olevat asiat vaativat erityistä keskustelua, ei sähköistä kokoustapaa ole suositeltavaa käyttää. 


Etäosallistuminen opiskelijakunnan toimielinten kokoukseen voidaan mahdollistaa tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 

Käytettäessä kokonaan sähköistä kokoustapaa tai etäosallistumista, tulee kokoukseen osallistuvien henkilöllisyys varmentaa. Mikäli kokouksessa on yksikin etäyhteydellä osallistuva äänioikeutettu, on äänestys toteutettava kokonaisuudessaan sähköisesti.


10 § Aloiteoikeus

Jokaisella opiskelijakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloite edustajistolle. Aloite osoitetaan hallitukselle, joka antaa siitä lausunnon. Aloite käsitellään seuraavassa mahdollisessa edustajiston kokouksessa. 


Aloitteen ensimmäisellä allekirjoittajalla on oikeus tulla kuulluksi edustajiston ja hallituksen kokouksessa. Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle.


Aloitteen hallitukselle voi tehdä jokainen opiskelijakunnan jäsen. 


11 § Jäsenäänestys

Opiskelijakunnan edustajiston päätösvaltaan kuuluva muu kuin yhdistyslain 23 §:n 1 momentissa tarkoitettu asia on alistettava yleiseen jäsenäänestykseen, mikäli vähintään ⅔ osaa edustajiston kaikista jäsenistä äänestettäessä niin vaatii. 

Jäsenäänestys toimitetaan edustajiston hyväksymästä päätösesityksestä, joka voidaan hyväksyä tai hylätä. Jäsenäänestyksestä määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymässä vaaliohjesäännössä.


12 § Päätöksenteko

Asiakysymysten päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövalinnoissa käytetään suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan arpa ratkaisee.

Äänestys on aina suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli kokouksen äänivaltainen edustaja sitä vaatii.


13 § Työntekijät

Hallitus valitsee ja erottaa opiskelijakunnan toiminnanjohtajan ja muut työntekijät. Hallitus toimii toiminnanjohtajan ja muiden työntekijöiden esimiehenä. Hallituksen puheenjohtaja toimii toiminnanjohtajan lähimpänä esimiehenä ja toiminnanjohtaja toimii opiskelijakunnan muiden työntekijöiden lähimpänä esimiehenä.


14 § Toiminnan julkisuus ja oikaisumenettely

Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain mukaisen toiminnan julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään mainitun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Opiskelijakunnan muut asiakirjat ovat opiskelijakunnan jäsenille julkisia, jollei laissa tai näissä säännöissä toisin päätetä.


Opiskelijakunnan kiinteistötoiminta ja liiketoimintaan liittyvät asiakirjat ja yksityisyyttä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Asianomaisella on oikeus saada nähtäväkseen itseään koskevat asiakirjat.


Opiskelijakunnan toimielimen keskuudessa syntynyt ehdotus, luonnos, mietintö, lausunto, muistio tai muu selvitys on kuitenkin julkinen, ellei toimielin toisin päätä. Asiakirja joka on valmisteltavana, ei ole julkinen.


Opiskelijakunnan varsinaisilla jäsenillä on oikeus saada otteita opiskelijakunnan jäsenille julkisista opiskelijakunnan edustajiston, hallituksen ja toimielimien pöytäkirjoista. Näistä otteista on suoritettava hallituksen päättämien perusteiden mukainen maksu opiskelijakunnalle.


Opiskelijakunnan hallintoasiaa koskevaan päätökseen saa hakea oikaisua päätöksen tehneeltä toimielimeltä. Oikaisuvaatimusmenettelystä säädetään hallintolaissa. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain 32 ja 33 § määräyksiä.


15 § Nimenkirjoittajat

Opiskelijakunnan nimen kirjoittavat toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen varapuheenjohtajan kanssa. Edustajisto voi tarvittaessa päättää muista nimenkirjoittajista.


16 § Talous

Opiskelijakunta on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpito on soveltuvin osin toteutettava kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitetulla tavalla. Opiskelijakunnan tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on laadittava kirjanpitolain mukainen tilinpäätös sekä toimitettava tilintarkastuksen suorittamiseksi tarvittavat asiakirjat tilin- ja toiminnantarkastajalle maaliskuun loppuun mennessä.


Tilin- ja toiminnantarkastajien tulee antaa tilin- ja toiminnantarkastuskertomuksensa hallitukselle kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden sisällä siitä, kun he ovat vastaanottaneet tilinpäätöksen ja siihen liittyvät asiakirjat.

Hallituksen tulee toimittaa tilinpäätös, tilin- ja toiminnantarkastuskertomukset sekä tehtyjen muistutusten johdosta laaditut selvitykset edustajistolle viimeistään edustajiston kevätkokouskutsun yhteydessä.


17 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto. Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) perättäisessä aikaisintaan neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua pidettävässä kokouksessa, joissa kummassakin muutosehdotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista edustajiston äänistä. Säännöt vahvistaa Humanistisen ammattikorkeakoulun rehtori.


18 § Voimassaolo

Nämä säännöt on hyväksytty 6.3.2018 sekä 28.3.2018 pidetyissä Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston kokouksissa. Humanistisen ammattikorkeakoulun rehtori on vahvistanut ne päätöksellään 9.4.2018, josta lähtien ne ovat voimassa.