Tietosuoja

Henkilötietojen käyttö

HUMAKOn toimintaan kuuluu henkilötietojen käsittelyä osana jäsenyyden ylläpitoa, HUMAKOn aktiivitoimintaa ja tuotemyyntiä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi jäsenyyssuhteen hoitoon sekä jäsen- ja aktiiviviestintään. HUMAKO kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään. HUMAKO voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten www-analytiikan, avulla.Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta HUMAKOn ulkopuolelle, pois lukien asunnon omistajan vaihtumista koskevat tilanteet ja tietosuojasuunnitelman mukaiset yhteistyötahot.
Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. 

Tietojen tarkastuspyyntö
Tarkastuspyynnön voi suorittaa vain kirjallisesti ja sen tulee olla omakätisesti allekirjoitettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pyydetään lähettämään osoitteeseen HUMAKO, Toiminnanjohtaja, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat toimittaa tarkastuspyynnön sähköisesti lähettämällä sähköpostia korkeakoulun myöntämästä henkilökohtaisesta sähköpostiosoitteesta osoitteeseen tietosuoja (a) humako.net. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite, sähköpostiosoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta.

Pyynnöt tietojen oikaisemiseksi ja poistettavaksi
Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto. Korjausvaatimukset tulee toimittaa osoitteeseen HUMAKO, Toiminnanjohtaja, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat toimittaa tarkastuspyynnön sähköisesti lähettämällä sähköpostia korkeakoulun myöntämästä henkilökohtaisesta sähköpostiosoitteesta osoitteeseen tietosuoja (a) humako.net.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla olevasta jäsenyyteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin tietosuojaselosteesta.

HUMAKOn tietosuojaselosteet

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan tietoturvaloukkauksista on ilmoitettava 72 tunnin kuluessa niiden havaitsemisesta. Tämä lomake on osa opiskelijakunnan tietosuojasta huolehtimisen prosessia.